Akvizičné prehľady so statusom bezpečnostnej informácie

Akvizičné prehľady so statusom bezpečnostnej informácie

EURÓPSKA ÚNIA VYTVORILA MECHANIZMUS NA PREVEROVANIE ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ S CIEĽOM KONTROLOVAŤ VPLYV TRETÍCH KRAJÍN NA KRITICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU, TECHNOLÓGIE A DÁTA.

Po marcovom schválení Európskym parlamentom a Európskou radou nadobudlo Nariadenie EÚ o preverovaní zahraničných investícií účinnosť 10. apríla. Podľa rok a pol starého návrhu Európskej komisie má ísť o nástroj na ochranu bezpečnosti a strategických záujmov krajín Únie.

Únia nešla cestou Komisie pre zahraničné in-vestície, ktorá má v USA právo blokovať vstup kapitálu do krajiny. Nový právny rámec má vytvoriť systém výmeny informácií o investíciách do kritickej infraštruktúry a technológií medzi krajinami.

Napriek tomu sa objavil názor, že Európa oslabila svoju pozíciu ako hospodársky priestor, najviac otvorený investíciám. Nie je veľmi prekvapivé, že okrem kuloárov sa taký názor objavil aj v komentári šéfa bruselskej redakcie China Daily Chena Weihuu. Investície z Číny do krajín Únie zaznamenali za posledných päť rokov prudký vzostup, aj keď čísla za minulý rok naznačujú, že vlna už opadla.

INFORMAČNÝ MECHANIZMUS

V rámci nového systému majú firmy identifikovať investície, ktoré najmä do oblasti kritickej infraštruktúry, zásobovania strategickými surovinami a technológií zacielia podniky z tretích krajín. To, čo má európsky systém s americkým spoločné, je ťažisko pozornosti na investície, ktoré by mohli meniť vlastníctvo aktív s dosa- hom na bezpečnosť a ďalšie dôležité oblasti

spoločnosti. Preto budú v hľadáčiku legislatívy aj záujemcovia o prevzatie kontroly na firmy v oblasti médií, správy dát a info-komunikačných technológií.

Okrem priamych investícií má systém preve- rovať aj kapitálové toky, ktoré majú za cieľ pri- niesť nepriamu kontrolu nad takýmito aktíva- mi. Pri preverovaní sa má venovať osobitná pozornosť investorom s nejakou formou priamej alebo nepriamej kontroly vládou tretej krajiny.

Preverovať sa má aj to, či sa investori nejako neangažovali v aktivitách v oblasti bezpečnosti alebo vstupov do verejného poriadku v iných členských krajinách alebo či neexistuje riziko účasti na nelegálnych činnostiach. Sledovať sa má aj potenciálny dosah investícií na veľké európske projekty ako Horizont 2020 či Galileo.

Aj keď bude mať Európska komisia právo vy- dávať k takým investíciám stanoviská, kľúčový bude finálny postoj cieľovej krajiny investície. Krajiny Únie dostali v apríli pol druha roka na to, aby vytvorili kontaktné miesta na výmenu informácií a analýz k investíciám.

Systém má fungovať od 11. októbra budúceho roku a dovtedy by mali mať krajiny svoje kon- taktné body. Na Slovensku by malo kontaktný bod podľa očakávaní zriadiť Ministerstvo hos- podárstva SR. Rezort plánuje podľa hovorcu Maroša Stana do konca roka predložiť na rokovanie vlády materiál o jeho zriadení a zapojení do medzinárodného systému. Ku dňu vstupu nariadenia do účinnosti malo mechanizmus preverovania investícií 14 členských krajín Únie.

OTVORENÝ TRH

Z hľadiska prijímania investícií patrí Unia podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) medzi najviac otvorené oblasti na svete. Podľa európskej komisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej Únii investície pomá- hajú, no zavedenie systému preverovania má svoje dôvody.

„Nedávno došlo k zvýšeniu investícií do našich strategických sektorov, čo viedlo k zdravej verejnej diskusii o tejto otázke. Vďaka novému rámcu máme oveľa lepšiu možnosť monitorovať zahraničné investície a chrániť naše záujmy,“ komentovala C. Malmströmová prijatie nariadenia.

Vzhľadom na vysoké čínske investície najmä v rokoch 2014 až 2017 padla medzi reakciami na vznik kontrolného systému aj otázka, či nariadenie nezníži objem čínskych investícií. Ten však klesal už v roku 2017 a najmä vlani. Celkovo čínsky kapitál ovláda relatívne neveľkú časť aktív v Európskej únii, no jeho podiel prudko rástol.

Vlastníkov z krajín mimo Unie má zhruba tre tina aktív na jej území. Firmy so sídlom v Číne, Hongkongu a Macau majú podľa BBC medzi nimi podiel zhruba 9,5 percenta. V roku 2007 dosahoval pritom podiel iba dva a pol percen- ta. Naopak, podiel aktív s vlastníkmi z USA alebo Kanady klesol za desaťročie z takmer 42 percent na 29 percent.

China Studies a newyorskej výskumnej firmy Rhodium Group klesli o vyše polovice na 17,3 miliardy eur. Vysoko v nich dominovali akvizície a fúzie nad projektmi na zelenej lúke. Vlani zavŕšila čínska skupina Geely akvizíciu takmer desatiny akcií koncernu Daimler, vďaka čomu získala pozíciu najväčšieho akcionára.

Podľa štúdie by pritom viac než štyri pätiny investícií uviazli v sieti nového preverovacieho systému Únie. To môže súvisieť s faktom, že nemalá časť firiem, ktoré investujú, má nejakú formu prepojenia či kontroly z vlády. Na druhej strane, nemalý pokles investícií z Číny je aj dôsledkom sprísnenia správy kapitálových rezerv. Kým v ostatných rokoch čínske banky a firmy investovali nielen do podnikov, ale najmä do vládnych dlhov, sprísnenie menovej politiky apetít znižuje.

Samotná Čína pritom investície do svojich podnikov nielen sleduje, ale aj obmedzuje.
Aj nadnárodné priemyselné skupiny vrátane automobiliek či iných koncernov majú aktivity v Číne povinne zastrešené spoločnými podnikmi s tamojšími firmami.

Investor kupuje s firmou aj krajinu na podnikanie

Investor kupuje s firmou aj krajinu na podnikanie

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce