Digitálne nástroje začali prepisovať výsledky fabrík

Digitálne nástroje začali prepisovať výsledky fabrík

INTELIGENTNÉ RIADENIE BUDE VYUŽÍVAŤ DÁTA V OBJEMOCH, NA KTORÉ TREBA HĽADAŤ SPRÁVNE JEDNOTKY – NO ICH EFEKTÍVNA ANALÝZA SA PODNIKOM VYPLATÍ

Screenshot 2019-09-10 at 21.00.01.png

Továreň, ktorá vyrába produkty na mieru požiadaviek zákazníka, no s efektívnosťou masovej výroby. Možnosť meniť takmer stlačením tlačidla nastavenia linky aj s prepojením na dodávateľov, výrazné zníženie stavu zásob súbežne s nárastom spokojnosti zákazníkov. Úspora desať percent nákladov na energie a tridsať percent na údržbu.

Tak znejú časti opisu zlepšení, ktoré dosiahli moderné výrobné závody, čo sa dostali medzi deväť fabrík, ktoré Svetové ekonomické fórum označilo ako „majáky“. Ide o najmodernejšie inteligentné továrne sveta.

Geograficky je deviatka inteligentných tovární rozložená na troch svetadieloch. Prím hrá Európa s piatimi, tri sú v Číne a jedna v USA. Svetové ekonomické fórum ich vyberalo spolu s konzultačnou spoločnosťou McKinsey & Com- pany z pôvodného zoznamu tisícky fabrík po celom svete.

Ide o továrne, ktoré zvýšili výkonnosť o 20 až 50 percent a získali rôzne konkurenčné výhody, opisuje Enno de Boer, partner a globálny šéf priemyselného poradenstva McKinsey. „Tieto továrne majú agilné tímy, využívajú Internet vecí, dátovú analytiku a vlastný softvérový vývoj. To im umožňuje rýchlo upravovať výrobné prevádzky aj pri meniacich sa objednávkach pre výrobu,“ dodáva E. de Boer.

Medzi vybraté továrne sa dostala aj Rakona, závod amerického gigantu Procter & Gamble na pracie a čistiace prostriedky a kozmetiku v českom Rakovníku. Hodnotitelia vyzdvihli prispôsobivosť jej výroby. Moderné technoló- gie umožňujú meniť produkt, ktorý vyrábajú linky závodu, stlačením jedného tlačidla. Pružné prechody pri zmene vyrábaného produktu znížili náklady v podniku o 20 percent a priniesli 160-percentný nárast produktivity.

DIGITÁLNA PRÁCA S AKTÍVAMI

Usporiadanie výroby s využitím digitálnych nástrojov, podľa princípov Industry 4.0, umožňuje podnikom veľmi efektívnu správu všet kých výrobných aktív. Pomáha nielen sledovať, analyzovať a optimalizovať priamo ich činnosť. Pri výrobných strojoch umožňuje zladiť celý tok linky od zásobovania cez konkrétne operácie, priebežnú aj finálnu kontrolu kvality aj expedíciu.

Najmä však umožňuje predlžovať čas, počas ktorého stroje bezchybne bežia, čiže vyrábajú. Digitálne nástroje to umožňujú tak vyladením a zosynchronizovaním procesov, ako aj prediktívnou údržbou, ktorá umožňuje zladiť plánované servisné zásahy s výrobou a najmä predchádzať neplánovaným odstávkam pri po-ruchách, s ktorými firma nerátala.

Výsledkom je plynulá prevádzka, vďaka ktorej z liniek bez neplánovaných prerušení vychádzajú výrobky. Zefektívnenie fungovania strojov, obvykle označované ako zvýšená priepustnosť výroby, zlepšuje podnikom výsledky. Umožňuje plne využívať inštalované výrobné kapacity – a predaje zákazníkom.

Umožňuje to využitie inteligentných senzorov na snímanie dát, ktoré sa prenášajú do riadia- cich systémov a umožňujú sledovať a priebež- ne upravovať nastavenia liniek tak, aby stroje fungovali efektívne.

dalsie_foto_przemys_4-0_oprogramowanie_produkcja_logistyka.jpg

INVESTÍCIE BUDÚ PRIBÚDAŤ

Investície európskych firiem do technológií a služieb, ktoré majú priniesť digitálnu transformáciu podnikania, majú podľa International Data Corporation (IDC) rásť ešte tri roky najmenej 15-percentným tempom a v roku 2022 by mohli dosiahnuť takmer 350 miliárd eur.

Európske podniky si majú podľa IDC udržať pozíciu tretieho najväčšieho trhu pre riešenia inteligentného priemyslu po USA a Číne. Ešte v tomto roku majú 44 percent z 230-miliardových výdavkov dosiahnuť tri sektory firiem na starom kontinente – priemysel s diskrétnou výrobou zhruba 35 miliárd eur, kontinuálna výroba 22,5 miliardy a maloobchod ešte o niečo viac.

Najviac investícií má mieriť do inteligentných technológií vo výrobe, digitálneho riadenia inovácií a optimalizácie dodávateľských reťazcov. Výrobné firmy zavádzajú digitálne riadenie výrobných procesov, manažment využitia inštalovaných technológií, skladové hospodárstvo aj predajné modely, založené na využití Internetu vecí, vymenúva senior analytička odboru zá kazníckych prehľadov a analýz Neli Vacheva.

Z technologického hľadiska by mali firmy za tento rok vynaložiť takmer 80 percent investí- cií digitálnej transformácie na hardvér a služby. V tých, pochopiteľne, dominujú výdavky na IT služby za takmer 39 miliárd a telekomunikačné riešenia a služby, do ktorých investujú vyše 22 miliárd eur.

dalsie_foto_bosch_nexeed3508x1973.jpg

Popri rozsiahlej robotizácii už firmy postupujú aj vo využívaní umelej inteligencie, strojového učenia a čoraz pokročilejších riešení v 3D tlači. Popri tom sa plnia aj odhady, že využitie digitálnych dát, ktoré generujú prepojené systémy, dokáže meniť celý reťazec tvorby hodnoty a vytvárať z výrobcov finálnych produktov a dodávateľov integrovaný ekosystém.

TRI STUPNE VYUŽITIA DÁT

Už samotné zbieranie dát a ich sledovanie v logických štruktúrach sa podľa skúseností vypláca. Aj dodatočnou analýzou prevádzky za zmeny, pracovné dni, ale aj dlhšie obdobia majú podniky šancu zefektívniť procesy.
No aj najlepšie spracované reporty majú limity, najmä preto, že manažéri môžu meniť fungovanie procesov až dodatočne, ak identifikovali nesprávny alebo neefektívny postup.

Ak firma pracuje s dátami v reálnom čase, prípadne aj s nejakou formou ich inteligentné- ho spracovania, analýzy a využitia výsledkov, môže zlepšovať fungovanie efektívnejšie a najmä pružnejšie reagovať aj na menej výrazné, no dôležité zmeny. Dôležité rozhodnutia robí človek, no s výraznou podporou inteligentnej techniky – a môže priebežne zlepšovať fungovanie procesov.

Sofistikované systémy, ktorých využitie priemysel vo veľkom ešte len čaká, využijú dáta, ktoré sa už začali zbierať, na to, aby umožnili riešiť problémy vopred. Oblasť, v ktorej sa už začínajú využívať, je prediktívna údržba – teda plánovanie zásahov do strojov nielen na základe prevencie očakávaných alebo opakovaných udalostí, ale aj inteligentných odhadov dosahu spoločného pôsobenia veľkého množstva vply- vov s rôznou intenzitou.

Plne adaptívne riadenie výroby umožní nielen vo veľmi krátkom čase prestavovať výrobu
na omnoho pestrejšiu ponuku produktov. Vďaka predchádzajúcim simuláciám na základe dôkladnej analýzy dát digitálnymi nástrojmi umožní spúšťať výrobu už v podobe, aká zabezpečí plne efektívnu prevádzku.

Čiže takmer na nulu skráti vyladenie prevádzky do podoby, keď vysoká priepustnosť výroby prinesie najzaujímavejší výsledok – rýchlu návratnosť investícií do technológií vďaka ziskovým predajom zákazníkovi.

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

Ubytovanie pre priemysel prechádza zmenou

Ubytovanie pre priemysel prechádza zmenou