Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

Telematický systém s lokálnymi inováciami umožňuje závodu Foxconn Slovakia sledovať využitie autobusových liniek pre zamestnancov a ťažiť z plynulosti výroby.

Ak podnik zabezpečuje zamestnancom dopravu a výrazne dotuje cestovné, chce ich nielen motivovať, ale aj dosiahnuť, aby presne nastupovali do zmeny. Tomu pomáha spoľahlivý dopravca a dostatok informácií o vyťaženosti autobusových liniek, ako aj o tom, ako ich pracovníci využívajú. To ovplyvňuje aj prevádzkovú efektívnosť.

Screenshot 2019-09-11 at 09.07.17.png

Pracovníkov nitrianskej továrne výrobcu televízorov Foxconn Slovakia vozí, podľa sezóny, desať až štrnásť liniek. Dopravcu firma chváli, za pol druha roka meškali autobusy iba trikrát, po desať minút, pre počasie či premávku. Pred časom podnik zistil, že získavanie informácií o vyťaženos- ti liniek a najmä ich využití zamestnancami potrebuje zmenu, hovorí Peter Krč, mana- žér General Affairs Foxconn Slovakia.

Zber dát predtým fungoval do veľkej mie- ry manuálne. Evidenciu zastávok vkladali vodiči autobusov, dáta z načítania za mestnaneckých kariet bolo nutné sťaho- vať. „To sťažovalo evidenciu ciest a presné informácie o vyťaženosti liniek v reálnom čase chýbali. Problém bol, ak sa až po zozbieraní zariadení a stiahnutí dát zistili výpadky techniky,“ opisuje P. Krč.

Zadanie pre nový systém preto počítalo s online informáciami o tom, ktorí pracov- níci nastúpili na ktorej zastávke do kto- rého autobusu. Odborníci GX Solutions nastavili telematický systém tak, že ces- tujúci sa pri nástupe do autobusu identifi- kujú svojou ID kartou na čítačke a pri ces- te z práce potvrdia, kde vystúpili. Zvyšné informácie eviduje systém automaticky.

Podnik má dáta o ceste ľudí do práce v reálnom čase a môže pri meškaní podľa polohy autobusu odhadnúť, kedy nastú- pia do práce. Každá linka má vlastnú evidenciu a firma môže vyhodnocovať, ako ju ľudia využívajú, pričom systém automaticky vypočíta ich časť úhrady cestovného. Okrem iného priniesla nová technológia už v prvom mesiaci používa- nia 15-percentný nárast výberu cestovné- ho. Ďalším benefitom je výrazná úspora času pri spracovaní reportov.

Systém neslúži len na kontrolu využitia liniek. Technické riešenie GX Solutions umožňuje s využitím GPS určovania polohy umiestniť zastávky liniek tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám cestujúcich. „Dokážeme tak našim kolegom vyjsť

v ústrety, ak sa im hodí presun zastávky – napríklad aby to mali bližšie domov alebo lepšie stíhali iný spoj. Zmeny zonácie zastávok dokážeme spravovať online,“ poznamenáva P. Krč.

FC (170 of 617).jpg

GX Solutions www.gxsolutions.eu

GX Solutions poskytuje už vyše 20 rokov telematické riešenia pre flotily rozlič- ného typu, zloženia a účelu používania. Venuje sa zberu a manažmentu dát v rôz- nych aplikačných oblastiach, dátovým integráciám s rôznymi systémami a iným technologickým riešeniam na báze IoT. Rieši aj špeci- fické požiadavky na monito- ring a má vlastný hardvérový a softvérový vývoj.

Akvizičné prehľady so statusom bezpečnostnej informácie

Akvizičné prehľady so statusom bezpečnostnej informácie

Digitálne nástroje začali prepisovať výsledky fabrík

Digitálne nástroje začali prepisovať výsledky fabrík