Automatizácia je strategické riešenie

Automatizácia je strategické riešenie

AK ZLEPŠENIA V KVALITE, BEZPEČNOSTI ČI EFEKTÍVNOSTI NEPRINESÚ RÝCHLU NÁVRATNOSŤ, MÁ FIRMA AKURÁT DRAHÚ TECHNIKU, HOVORÍ GENERÁLNY RIADITEĽ SLOVENSKÉHO JUNGHEINRICHU MARTIN URBAN.

Výrobu finálneho produktu v priemysle má na starosti čoraz viac firiem, keďže rastie úloha dodávateľov. To zvyšuje nároky na intralogistiku. Na zlepšenie ktorého fyzického parametra prepravy vznikajú najvýraznejšie požiadavky, je to rýchlosť, nosnosť alebo iné?

V súvislosti s častejším využitím a zavádzaním logistických systémov Just-In-Time, Just-InSequence a e-commerce sa mení štruktúra vnútrologistických prepráv. Podniky potrebujú prepraviť väčšie množstvo tovaru s nižšou hmotnosťou, čo značí, že jednotlivých prepráv je viac, no menších, teda presúvaný tovar je hmotnostne ľahší. Takýto posun sa stal natoľko všeobecný, že sa naň dodávatelia techniky a riešení internej logistiky musia prispôsobiť.

Znamená to nejakú zmenu množstva alebo typu techniky?

Firmy kladú, samozrejme, dôraz na efektívnosť, pričom rýchlosť je jej súčasťou. No základ efektívneho fungovania je v racionálnom využití techniky. Cieľom je tak prepraviť čo najväčšie množstvo tovaru s čo najmenším počtom zariadení a ľudí.

A čo ekonomická oblasť, stávajú sa aj u nás, podobne ako v západnej Európe, dominantnými požiadavky na úsporu priestorov?

Ceny pozemkov stúpajú a požiadavky na úsporu priestorov s tým určite súvisia. Z hľadiska požiadaviek na priestory sa približujeme západnej Európe. Preto sa stavajú vyššie sklady, už aj s automatickou technikou. V nich potom stačí nechať užšie uličky. Vďaka tomu firmy dokážu na menšej ploche skladovať väčšie množstvá tovaru. No to nie je najdôležitejšia zložka, tou sú ľudia. Nielen v podobe mzdových nákladov, ale aj práce, ktorú robia.

Čiže aj to, ako dokážu v rámci intralogistiky pracovať s modernými technológiami?

Keďže sú mzdové náklady a ich úspora na prvom mieste kalkulácií, tiež to súvisí s efektívnosťou. Samozrejme, ak chcú firmy s menším počtom zamestnancov zaskladniť, vyskladniť či prepraviť väčšie množstvá tovaru, nemôže to byť o ich fyzickej práci. Dokonca nemusí stačiť len nakúpiť moderné zariadenia manipulačnej techniky, ktoré majú vyššiu rýchlosť, efektívnu prevádzku či prepravia naraz viac tovaru. Ide aj priamo o optimalizáciu typov a počtu manipulačnej techniky. Napríklad zavedením systému milk run, teda vláčikov na rozvoz komponentov s pevným harmonogramom a trasou.

0016.jpg

Áno, automatizácia je vyšším stupňom takýchto zmien. Umožňuje ušetriť desiatky až stovky zamestnancov a nemalé množstvopriestoru. Aké činnosti môžu vykonávať technológie samostatne?

Cieľ pokroku je uľahčiť ľuďom prácu, no zďaleka nejde len o priamo manipulačné činnosti. Softvérové riešenia a umelá inteligencia umožnia zracionalizovať využitie priestoru na maximum. Dokážu identifikovať rýchloobrátkové aj nízkoobrátkové tovary. Tie, ktoré sa tak zdržia v sklade kratšie, uskladní systém na dostupnejších pozíciách, a naopak.

Možno označiť situáciu, v ktorej by sa firma mala rozhodnúť pre automatizáciu?

Treba povedať, že ani automatizácia nie je univerzálne riešenie, vhodné pre každého. V praxi väčšina firiem pristupuje k automatizácii z dôvodu nákladových úspor, zvýšenia kvality, zníženia chybovosti a podobných dôvodov. Z pragmatického hľadiska je však dôležitý faktor návratnosť investícií. Všetky zlepšenia a zefektívnenia v prevádzke ju, samozrejme, ovplyvňujú pozitívne, no ak efekt nie je dostatočný, ostane drahý projekt, ktorý sa firme len pomaly a ťažko vypláca.

Akú návratnosť by sa firmy mali snažiť dosiahnuť?

V internej logistike sa pri trojzmennej prevádzke pohybuje v rozmedzí troch až piatich rokov, čo je priaznivé. Ak má firma cieľ dosiahnuť úsporu v časovom horizonte roka či dvoch, nejaví sa automatizácia ako rozumné riešenie. No ovplyvňujú to aj ďalšie faktory.

Aké?

Veľmi dôležité je rozhodnutie, či chce firma investovať do existujúcich priestorov alebo vybudovať nové. Naše skúsenosti ukazujú, že vybudovanie nových priestorov umožňuje oveľa lepšie plánovať a projektovať procesy aj v súvislosti s neskoršou automatizáciou. V prípade nového závodu je vždy možné porovnať náklady na vybudovanie automatizovaného alebo neautomatizovaného skladu. V existujúcej prevádzke odporúčame začať s automatizáciou procesov, ktoré sa pravidelne opakujú. Po určitých skúsenostiach môže firma pokračovať s nasadením v ďalších častiach výroby.

Aké iné dôvody motivujú firmy, aby sa rozhodli pre automatizáciu aj popri zefektívnení procesov?

Veľmi dôležitý faktor je bezpečnosť. Vďaka automatizácii možno eliminovať úrazy, havárie, poškodenia techniky aj tovaru. Okrem toho pomáhajú automatické zariadenia výrazne znížiť chybovosť vychystávania tovaru. To zvyšuje kvalitu konečného produktu. Keďže automatizácia s vysokou pravdepodobnosťou zabezpečí, že sa napríklad správny komponent dostane na správne miesto, pozitívne ovplyvňuje kvalitu. Vo veľkej časti odvetví sa zvyšuje miera individualizácie produktu podľa požiadaviek zákazníka. Ak, napríklad v rámci režimu Just-In-Sequence, príde do montáže správny komponent, ale nesprávnej farby, nie je to priamo zníženie kvality z funkčného hľadiska. No spokojnosť zákazníka je nižšia, čiže problém kvality to je.

Objavili sa požiadavky firiem v bezpečnosti práce ako dôvod využitia vyspelejšej techniky aj na Slovensku či skôr v krajinách s vyššími mzdami?

Na Slovensku sme zatiaľ na projekte, pri ktorom by podnik zaviedol automatizáciu vyslovene s cieľom zvýšiť bezpečnosť, ešte nerobili, no to závisí aj od typov výroby. Zo zahraničia poznáme projekty, keď podnik zaviedol automatizáciu v častiach výroby s naozaj nepríjemným a nebezpečným prostredím pre zamestnancov, napríklad pre vysoké teploty či prácu s toxickými látkami. Je to podobné ako vo výrobe, kde sa napríklad lakovne v závodoch automobiliek automatizovali ako jedny z prvých prevádzok. No pri firmách sledujeme aj rastúce požiadavky vo zvyšovaní komfortu pracovníkov.

Aj pri manipulačnej technike, ako sú vysokozdvižné vozíky?

Pred desiatimi rokmi by zamestnávateľ pre prácu vonku nezvažoval vozík s kabínou, ale odporučil by zamestnancovi teplejšie oblečenie. V súčasnosti je pohodlie a najmä zdravie zamestnanca veľmi dôležité. Ak ochorie, musí mať firma náhradného človeka, prípadne prijať nového. Osobne si myslím, že so zmenami klímy bude v nasledujúcich rokoch samozrejmosťou aj klimatizácia vo výrobných podnikoch. Pri vozíkoch sú to aj predtým nadštandardné požiadavky ako prehrávače hudby či možnosť prepojenia reproduktorov v kabíne vodiča so smartfónom.

Ako veľmi to súvisí s výškou miezd a inými faktormi v priemysle, napríklad ak porovnáte požiadavky na automatizáciu a techniku celkovo u nás a na rumunskom trhu, za ktorý tiež zodpovedáte? Aké sú rozdiely?

Pri analýzach sa vždy dostaneme k otázke návratnosti, teda aj k mzdovým nákladom, ktoré zohrávajú v procese automatizácie významnú úlohu. Z doterajších skúseností nie je v Rumunsku taký dopyt po automatizácii ako u nás, no nie nevyhnute len pre nižšie mzdy. Pravdepodobne to súvisí aj so štruktúrou priemyslu, keďže automobilový a strojársky priemysel nezohrávajú natoľko významnú úlohu ako na Slovensku. Tieto dve odvetvia využívajú automatizáciu najviac.

0007.jpg

Súvisia s čoraz sofistikovanejšou technikou aj vyššie požiadavky na vzdelávanie a tréning ľudí, ktorí s ňou pracujú?

Podniky už zistili, že dobre zaškoliť obsluhu je výhodnejšie, ako riskovať pracovné úrazy. To robia najmä školiace strediská. Oprávnenia na školenia obsluhu vysokozdvižnej techniky máme, no obvykle sa tomu nevenujeme, jedine že zákazník priamo o to požiada. Pri odovzdaní novej techniky je však samozrejmé krátke zaškolenie obsluhy nielen na využitie technológií a aplikácií, ktoré má, ale napríklad aj na kontrolu zariadenia pred jeho použitím. To súvisí aj so starostlivosťou o stav techniky, preventívnou a čoraz viac aj prediktívnou údržbou.

Stane sa v budúcnosti súčasťou ponúkaného intralogistického systému garancia počtu hodín bezchybného fungovania?

Už v súčasnosti je pri dodávkach automatických skladov súčasťou kontraktu garancia parametrov, ktoré súvisia s prevádzkyschopnosťou skladu. Dodávateľ zodpovedá za to, že sklad bude fungovať v požadovanej kvalite, teda v rámci dohodnutej minimálnej tolerancie výskytu porúch a zlyhaní systému, ale aj dokáže vykonať potrebný objem manipulácie a uskladnenia tovaru.

V priemysle sa do takých riešení bude posúvať čoraz viac firiem. Je pri predaji takého riešenia dôležitá už aj podpora technikov či dokonca vývojárov?

Obchodní zástupcovia, alebo pri väčších zákazníkov key account manažéri, majú na starosti predaj techniky v konkrétnych regiónoch. Komplexné technické riešenie však nejde predať ani dodať bez asistencie zamestnancov na pozíciách „technical sales“. To môžu byť, aj podľa produktu, technológie či riešenia, technici, projektanti, ale aj vývojári, ktorí pomôžu pripraviť pre klienta doslova riešenie na mieru. Ak ide o úpravy štandardnej manipulačnej techniky, máme na ne špecializovaný závod. Veľké projekty, napríklad automatizované sklady, však potrebujú prepojené riešenia rôznych odborníkov vrátane vývoja či expertov, ktorí pomáhajú ako konzultanti.

Súčasťou automatizácie je aj čoraz vyššie využitie info-komunikačných systémov. Ako sa nastavuje spolupráca s IT oddelením firmy?

Odborníci na IT sú súčasťou tímu, ktorý pripravuje riešenia. Tie však väčšinou treba prepojiť s inými systémami zákazníka. IT oddelenia našich zákazníkov sú preto jednoznačne súčasťou procesu návrhu riešenia, keďže je veľmi dôležité špecifikovať komunikačné rozhrania či prístupové oprávnenia do rôznych častí systému.

Platforma pre  podnikovú digitalizáciu

Platforma pre podnikovú digitalizáciu

Roboty čo samé volajú servis

Roboty čo samé volajú servis