Výdavky na duál výraznejšie znížia základ dane

Výdavky na duál výraznejšie znížia základ dane

Viaceré novinky v pracovnej legislatíve budú pre firemné náklady záťažou, zvýšia platby aj administratívu. 

Vplyv noviniek v legislatíve trhu práce na náklady firiem je dôležitý prvok podnikateľského prostredia. Natoľko, že sa o nich hovorí, aj ak Slovensko získa alebo v poslednom čase skôr nezíska do priemyslu novú zaujímavú investíciu.  

Existujúce priemyselné firmy však popri získavaní dostatku ľudí pre výrobu riešia aj daňové aspekty ich zamestnávania a odvodovú administratívu. K tomu sa pridávajú aj nové zadania pre finančné oddelenia. Ide napríklad o spôsoby, ako správne zatriediť výdavky na duálne vzdelávanie, ktoré má dostať na trh kvalifikovaných ľudí. V legislatíve pribúdajú novinky. 

Započítateľné odborné vzdelávanie 

Od septembra, teda od začiatku školského roku, si firmy môžu započítať do daňových výdavkov širšiu skupinu pracovných a sociálnych náklady na praktické vzdelávanie študentov. Ide o náklady na mzdy, podnikové štipendiá, ako aj zdroje, ktoré firma poskytla na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec normatívnych finančných prostriedkov.  

Zároveň z legislatívy vypadla horná hranica sto percent odmeny za produktívnu prácu. Toto opatrenie má za cieľ motivovať študentov v duálnom vzdelávaní, aby sa vo vyššej miere zúčastňovali na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa. 

Podnikom po novom vznikla aj možnosť odpisovať majetok, ktorý sa využíva pri poskytovaní praktického vyučovania žiakov, alebo činnosť podnikovej školy. To platí, aj keď tento majetok nevyužíva priamo daňovník, čiže ak napríklad školu prevádzkuje samostatná organizácia alebo firma. Do odpisov si ich firma môže započítať bez ohľadu na to, či ide o majetok, ktorý sa používa na základe zmluvy v duálnom systéme vzdelávania alebo o zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.  

Ľudia znova zdraželi 

Podobne ako minulý rok porastú v roku 2019 výdavky, ktoré firmy vynakladajú na zamestnancov. Nie je to len dopyt po práci, ktorý zvyšuje mzdy ako motivačný nástroj na lákanie ľudí. V rámci tarifných miezd sa už tradične zvýšia základy pre viaceré skupiny zamestnancov ako dôsledok opakovaného dvíhania minimálnej mzdy. Od januára má minimálna mzda výšku 520 eur, čo v rámci hodinového odmeňovania predstavuje najmenej 2,989 eura za hodinu.  

Znovu sa zvyšujú aj príplatky za prácu v noci a cez víkend. Od mája sa zvýši príplatok za nočnú prácu zamestnancov v 3. a 4. kategórii na 50 percent sumy minimálnej hodinovej mzdy. Pre všetkých ostatných zamestnancov sa príplatok za nočnú prácu zvýši na 40 percent minimálnej hodinovej mzdy. Za prácu v sobotu budú firmy priplácať k mzde najmenej 50 percent sumy hodinovej minimálnej mzdy, práca v nedeľu bude mať stopercentný príplatok.  

Miernu úľavu získa časť zamestnancov na daňovú a odvodovú povinnosť trinásteho a štrnásteho platu. Zvýhodnenie sa týka prípadu, keď výška trinásteho platu dosiahne najviac 500 eur, suma vyplateného platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a ten pracuje k aprílu príslušného roka vo firme nepretržite aspoň 24 mesiacov.  

Trinásty plat je od roku 2018  oslobodený od zdravotného poistenia. Od roku 2019 je oslobodený aj od dane z príjmov. Toto oslobodenie sa prvýkrát použije vo výplate trinásteho platu za máj 2019. Oslobodenie od sociálnych odvodov sa začne uplatňovať až v roku 2021.  

Daňové a odvodové zvýhodnenie štrnásteho platu získajú zamestnanci, ktorí pracujú v rovnakej firme aspoň štyri roky. Štrnásty plat je rovnako ako trinásty oslobodený od roku 2018 od zdravotných odvodov a od dane z príjmov. Od roku 2019 platí aj oslobodenie od sociálnych odvodov.  

Zúčtovanie aj pre sociálku 

Z pracovného trhu dostali firmy širšie povinnosti v nahlasovaní voľných pozícií. Od roku 2019 musia zamestnávatelia povinne oznamovať, aké majú voľné pracovné miesta a aká je charakteristika práce. Informáciu o každom voľnom mieste oznámia miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Voľné miesta môžu podniky nahlásiť písomne alebo elektronicky prostredníctvom portálu Internetového sprievodcu trhom práce (www.istp.sk). 

Výrazne sa mení sociálne poistenie. Pribudne inštitút ročného zúčtovania poisteného v sociálnom poistení. To bude vykonávať Sociálna poisťovňa, podobne ako ho prípade zdravotného poistenia robia zdravotné poisťovne. Prvé zúčtovanie sa bude vykonávať za rok 2022. 

Podobne ako preddavky na poistné sa aj zúčtovanie bude týkať nemocenského, starobného, a invalidného poistenia, poistného v nezamestnanosti a do rezervného fondu. Úrazové a garančné nebude súčasťou zúčtovania.  

Sociálna poisťovňa ho pripraví pre poistencov z radov zamestnancov, zamestnávateľov – na základe výsledkov ročného zúčtovania zamestnancov – a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby.  

Robot má byť liek na úzke miesto linky

Robot má byť liek na úzke miesto linky

Emisná legislatíva mení automotive biznis model

Emisná legislatíva mení automotive biznis model