Verejné obstarávanie sa zjednoduší

Verejné obstarávanie sa zjednoduší

ZÁMERY NOVELY ZÁKONA SÚ JASNÉ, O VÝSLEDKU ROZHODNÚ VŠETCI, KTORÍ BUDÚ PODĽA NEHO PRACOVAŤ

Prax verejného obstarávania pozná nemálo firiem, aj keď nie sú dodávateľmi pre štátne inštitúcie. Napríklad ak kupovali stroje s dotáciou z eurofondov, museli ich zapracovať do procesov nákupu.

Hoci viac ako 70 percent opýtaných čaká, že „veľká novela“ zákona o verejnom obstarávaní platná od januára budúceho roku bude mať pozitívny vplyv na efektívnosť tohto procesu, len osmina z nich očakáva, že zmena bude výrazná.

To je jeden z výsledkov prieskumu, o ktorý sa sčasti opierali diskutujúci na štvrtom ročníku odbornej konferencie o verejnom obstarávaní, ktorú v októbri zorganizovala v Bratislave vzdelávacia spoločnosť OTIDEA. Hlavnou témou bola práve novela zákona o verejnom obstarávaní.

graf1.png

TO PODSTATNÉ Z NOVELY

Treba dodať, že až štvrtina respondentov o jej vplyve na efektívnosť verejného obstará

vania pochybuje (prieskum pripravila OTIDEA spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied). Pričom zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania je cieľom „veľkej novely“, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie.

V kocke – novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, upravuje jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek bez elektronického trhoviska, odstráni sa predkladanie ponúk v dvoch obálkach, ktoré sa podľa navrhovateľa neosvedčilo a administratívne zaťažovalo obstarávateľov. Jednoduchšie a efektívnejšie by mali byť revízne postupy.

Pokiaľ ide o predstavy respondentov prieskumu o zefektívnení verejného obstarávania, až 40 percent z nich by úplne zrušilo oznamovacie povinnosti. Tento námet odznel aj v diskusii na konferencii.

Róbert Majchrák z Úradu pre verejné obstarávanie však v diskusii pripomenul, že jedným z podstatných motívov veľkej novely je čo najvyššia transparentnosť, a upozornil, že obmedzovanie oznamovacích povinností je vlastne cesta opačným smerom. Zdôraznil, že nová právna úprava urobila pre transparentnosť verejného obstarávania maximum, rozhodujúce je, ako budú na to reagovať všetci účastníci tohto procesu v praxi.

graf2.png

CESTA K PROFESIONALIZÁCII

Budúcnosťou verejného obstarávania je nepochybne jeho profesionalizácia. Vnímajú to tak inštitúcie Európskej únie, prípravu na to berú vážne i slovenské inštitúcie. Ako zdôraznil podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Juraj Bugala, profesionalizácia verejného obstarávania je veľmi dôležitým momentom pri jeho skvalitňovaní. Ako pripomenul, je to cesta, ako tento proces priblížiť malým a stredným obstarávateľom.

Zdôraznil, že na úrade vzniká legislatívny zámer na vznik Komory verejného obstarávania s cieľom, aby proces verejného obstarávania bol vždy garantovaný človekom, ktorý bude členom komory. Tá by bola jedným z garantov toho, že verejné obstarávanie bude na vysokej odbornej úrovni.

Komora verejného obstarávania by podľa J. Bugalu mala vzniknúť na základe zákona ako záujmová samospráva. Zákon, ktorý sa pripravuje, by mal upravovať podmienky členstva v nej, práva a povinnosti jej členov i budúcu organizačnú štruktúru tejto inštitúcie. Členstvo by malo byť podľa neho v dvoch podobách. Jedna pre všetky druhy zákaziek, druhá pre zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska.

Podmienky členstva by mali byť okrem iného občianstvo v krajine EÚ, plná spôsobilosť na právne úkony či bezúhonnosť. Ale pre členstvo (bude pre fyzické i právnické osoby) bude potrebné prejsť istým skúšobným pokusom a aby

sa záujemca mohol stať odborným garantom a dostať licenciu, bude musieť zložiť skúšku. A – ako upozorňuje J. Bugala – musí mať poistenie zodpovednosti za škody.

ELEKTRONICKY – UŽ POVINNE

Od 18. októbra platí povinná elektronizácia v celom procese verejného obstarávania. Obce, mestá a iní verejní obstarávatelia, ktorí to ešte neurobili, si potrebujú nielen zadovážiť potrebný softvér, ale si tiež musia vybrať medzi poskytovateľmi.

Peter Kubovič, vedúci útvaru verejného obstarávania Mestského úradu Trnava, upozorňuje, že systémov na elektronické obstarávanie je možno až priveľa a samosprávy, ale aj iní obstarávatelia sa medzi nimi ťažko rozhodujú, napríklad aj pokiaľ ide o kritérium bezpečnosti systému.

Predstaviteľ Európskej komisie Jaroslav Kračún hovorí, že povinná elektronizácia verejného obstarávania v členských štátoch Únie sa vyvíja sľubne, podľa neho z lisabonskej medzinárodnej konferencie, ktorá sa k tejto téme konala uprostred októbra, vyplynulo, že všetky štáty EÚ sa na tento krok pripravili veľmi dobre.

Okrem iného viacerí využili túto možnosť, aby si urobili poriadok v rôznych systémoch tohto procesu. Zdôraznil, že formáty, ako to štáty riešia, sú rôzne. Niekde je jeden veľký, inde viacero súkromných systémov elektronického obstarávania.

Podľa J. Kračúna je významná otázka budúcnosti, ako čo najvhodnejšie využiť dáta, ktoré sa pri elektronickom verejnom obstarávaní zhromaždia. Za podstatné považuje neustále vnímať, že cieľom elektronického obstarávania nie je digitalizovať papier, ale zefektívniť všetko, čo sa dá. Napríklad tak, že štát nebude vyžadovať zbytočné doklady, ale si ich vyťahovať z elektronických databáz.

Politický aktivizmus mení biznis model automobiliek

Politický aktivizmus mení biznis model automobiliek

Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami

Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami