Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami

Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami

NAHRÁDZANIE NAMÁHAVEJ PRÁCE A LEPŠIU ERGONÓMIU MAJÚ V SEBE PRIAMO PRINCÍPY INDUSTRY 4.0, HOVORÍ VEDÚCI KATEDRY BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE STROJNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH JURAJ SINAY.

Ako menia roboty a iné automatizované technológie riadenie bezpečnosti v priemyselných podnikoch?

Nové výrobné a manipulačné technológie, ktorých súčasťou sú robotizované pracoviská, menia charakter ohrození vo výrobných prevádzkach. Samozrejme, zefektívňujú výrobu, no popri tom minimalizujú chyby, ktoré spôsobuje ľudský faktor. Roboty nahrádzajú človeka v prevádzkach s vysokým rizikom úrazu. Zároveň zlepšujú ergonómiu pracovísk, kde nie je možné vôbec alebo len komplikovane upraviť procesy tak, aby človek nepracoval v ohrození. To platí aj pri nasadení v prevádzkach, kde sa vyskytujú nebezpečné látky, napríklad pri manipulácii s odpadmi.

Do akej miery môžu roboty znížiť riziko pracovného úrazu človeka?

Keď sa hovorí o zmene charakteru rizík, treba poznamenať, že riziká sa presunú do iných etáp výrobného či manipulačného procesu. Ide predovšetkým o nastavovanie robotov a ich údržbu, kde sa vykonáva množstvo manuálnych pracovných činnosti s rizikom ohrozenia. Nasadenie robotov riziká neodstráni. Len zmení prístup k ich riadeniu a prevencii.

Čo ešte môže priniesť Industry 4.0 bezpečnosti práce?

Roboty ako súčasť automatizovaných pracovných činností sú súčasťou technológií v digitálnych podnikoch. Pracovné procesy sa digitalizujú. To umožňuje nielen pohyb týchto dát, ale aj ich spracovanie v cloudovom prostredí s veľmi vysokou kapacitou pamäte v dátových centrách. To má viac prínosov. Jeden z nich je, že sa prevádzka strojov sleduje online, takže riadiaci pracovníci majú neustále informácie o ich skutočnom technickom stave. Na ich základe definujú požiadavky na údržbu, prípadne opravy skôr, ako dôjde k poruche stroja, a to aj bez toho, aby opravu vykonával priamo človek. To je doslova systémové bezpečnostné opatrenie.

Ako ešte ovplyvňuje prácu ľudí?

Industry 4.0 pracuje s automatizovanými preventívnymi opatreniami. Príkladom sú presné informácie o charaktere a priebehu pracovných činností, vďaka ktorým možno účinne minimalizovať riziká. Pretože ich ľudia dokážu vykonávať správne, čiže aj bezpečne.

Týka sa to len výroby?

Ide o súčasť prípravy nielen odborníkov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ale aj konštruktérov, ktorí tvoria podobu nových strojov. Rovnako to platí aj pre koncepciu a technológie v logistike. Preprava materiálu môže totiž tvoriť až 60 percent celkového času výroby finálnych produktov.

Ako tomu môžu firmy pomôcť vzdelávaním? Mala by byť bezpečnosť samostatný prvok vzdelávania odborníkov v priemysle?

Pripraviť odborníkov pre oblasť riadenia BOZP alebo aj zvládania problematiky minimalizovania rizík strojov a strojových systémov vyžaduje zo strany zamestnávateľov mať pripravený systém celoživotného vzdelávania. Interne alebo aj cez outsourcing. Je možné predpokladať, že veľké firmy využívajú interných odborníkov v kombináciách s externými expertmi z Národného inšpektorátu práce alebo vzdelávacích inštitúcií. Stredné a malé firmy si pre prípravu svojich odborníkov môžu zvoliť niektoré z ponúk externých vzdelávacích inštitúcií.

Čo treba ľudí učiť?

Je dôležité zvoliť obsah vzdelávacích modulov tak, aby zohľadňovali stav legislatívy pre riadenie rizík. Zároveň však musia byť k dispozícii nástroje, cez ktoré sa zamestnancom sprostredkujú najnovšie informácie a fakty o praktickom využití v podmienkach konkrétnych podnikov. Firma, ktorá má vysoký podiel automatizácie, potrebuje, aby lektor viedol s pracovníkmi dialóg založený na množstve prípadových štúdií. Vzdelávanie by malo zdôrazniť aj význam nových oblastí, napríklad kybernetickú bezpečnosť. Aj keď sa prelína s problematikou vonkajšej bezpečnosti, je dôležitá aj pre zamestnancov.

Znamená to, že podobne, ako je to pri iných odbornostiach, budú si ľudia trénovať aj bezpečnú prácu s technológiami počas celej kariéry?

Možno ešte intenzívnejšie. Špecifickou oblasťou je vzdelávanie odborníkov orientovaných na schopnosť vyvíjať a aplikovať v priemyselných firmách systémy riadenia rizík už aj v kombináciách s informačno-komunikačnými technológiami. Preto bude potrebné vzdelávať odborníkov v druhom, prípadne aj treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v špecializovaných programoch, zameraných na systémy riadenia integrovanej bezpečnosti. Bolo by vhodné zapracovať do štúdia aj prvky duálneho vzdelávania, aby mohli študenti priamo v priemyselných podnikoch získavať skúsenosti a čiastočne aj návyky v činnostiach, bez ktorých nie je možné minimalizovať riziká. A zároveň naučiť sa aplikovať prvky kultúry bezpečnosti do správania všetkých zamestnancov.

Ako sa vyvíja úloha bezpečnosti práce a ergonómie v personálnom marketingu, teda ako ovplyvňujú aj výber zamestnávateľa?

Nie je to len legislatíva, ktorá motivuje každého zamestnávateľa zabezpečovať pracovné miesta v podniku tak, aby boli zaťažené minimálnymi rizikami bezpečnosti práce zamestnancov. Vrcholoví manažéri firiem sú priamo zodpovední za úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia v nich, tieto povinnosti sa nesmú delegovať na inú riadiacu úroveň. Takže motivácia nechýba, no podniky by mali hovoriť aj o tejto oblasti riadenia – pretože im to môže pomôcť aj pri získavaní nových ľudí.

Absolvent Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Juraj Sinay obhájil na svojej alma mater v roku 1983 docentúru a v roku 1995 profesúru. V roku 1990 habilitoval na Fakulte bezpečnostnej techniky nemeckej Bergischen Universität – GH Wuppertal. V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom TU KE a v ďalšom období jej prorektorom. Od jari 2015 do apríla tohto roku bol prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR.

Verejné obstarávanie sa zjednoduší

Verejné obstarávanie sa zjednoduší

Bezpečná práca je benefit

Bezpečná práca je benefit