Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné

Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné

AK STROJE NAHRADIA ĽUDÍ PRI FYZICKY NÁROČNÝCH A MONOTÓNNYCH ČINNOSTIACH, NAPRÍKLAD V MANIPULÁCII, NEMUSÍ TO UŠKODIŤ FIRME ANI EKONOMIKE.

Pohyb tovaru a materiálu vo výrobe a v skladoch sa začal výraznejšie automatizovať zhruba pred dvadsiatimi rokmi. V intralogistických procesoch a skladoch stroje a automatické zariadenia nahrádzali ľudí najskôr v krajinách s najvyššími platmi, napríklad v škandinávskych krajinách. Preto sa čoraz viac porovnávali mzdové náklady s nákladmi na automatické zariadenia, teda odpismi. 

POMÔCŤ ČLOVEKU

Situácia sa však zmenila. Kritériom je, aby stroje odbremenili človeka najmä od práce, ktorá je pre ľudí fyzicky náročná, zaťažuje monotónnosťou, a ak má bežať efektívne, ľudia ju nemusia zvládať. Navyše, kvalifikovaných ľudí má nielen priemysel, ale aj logistika málo. 

Z čisto technologického pohľadu na ľudskú prácu znamená výrazný priemyselný megatrend využitie princípov Industry 4.0. A aj obrat od manuálnej práce vykonávanej človekom k zariadeniam, ktoré monotónne pozície vykonajú namiesto neho. To však môže mnoho ľudí zneistiť alebo vzbudiť obavu, či stroje nahradia práve ich miesto.

Obavy vzbudzujú aj nejednoznačne interpretované výskumy a štúdie o dosahu využitia nových technológií. Vzhľadom na štruktúru hospodárstva a podiele priemyslu je Slovensko po Česku druhá najpriemyselnejšia krajina Európy. Aj preto je označované ako krajina s najviac ohrozenými pracovnými miestami pre automatizáciu. 

Podľa štúdie konzultačnej spoločnosti PwC do roku 2035 môže automatizácia nahradiť 44
percent pracovných síl. V jej rebríčku tridsiatich krajín sa Slovensko ocitlo medzi štátmi, kde sú pracovné miesta ohrozené takmer najviac. 

OTÁZKA ŠTRUKTÚRY

Podľa výsledkov uvedených v správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je v medzinárodnom priemere 14 percent pracovných pozícií vysoko automatizovateľných. 
Pravdepodobnosť automatizácie je v ich prípade vyššia ako 70 percent. V konkrétnych číslach ide o približne 66 miliónov pracovných miest v rámci 32 krajín. Navyše, ďalšia skoro tretina ľudí na sledovaných pozíciách musí rátať s viac ako 50-percentnou pravdepodobnosťou automatizácie. 

Slovensko označila štúdia OECD za krajinu, v ktorej má tretina pracovných miest vysokú pravdepodobnosť automatizácie – čo niektoré interpretácie vyhodnotili ako najvyššiu mieru ohrozenia pracovných miest. Na porovnanie, v Nórsku sa má zmena dotknúť šesť percent pracovných miest. 

Dôvodom však je nie len štruktúra ekonomiky krajiny, ale aj povaha konkrétnej práce. Automatizácia ide ruka v ruke s rastom pracovných pozícií v iných odvetviach. Podľa niektorých analytikov existuje priama súvislosť medzi automatizáciou a rastom pracovných miest v sektore služieb a eliminovaním pracovných miest, obzvlášť vo výrobe.

Zhruba 30 percent rozdielov medzi krajinami možno vysvetliť odlišnou štruktúrou sektorov hospodárstva. Až 70 percent je výsledok toho, že aj v rámci rovnakého sektora v odlišnej krajine pracuje skupina ľudí s iným mixom kvalifikácie. Dokonca aj v rámci konkrétneho povolania sa môže využívať mierne odlišný súbor zručností, najmä v nadväznosti na typ technológie, mieru automatizácie v tej-ktorej činnosti a spôsob riadenia ľudí v konkrétnom type výroby. 

OHROZENÁ JE MONOTÓNNOSŤ

Robiť jednoduchú monotónnu prácu z hľadiska ľudského mozgu môže pôsobiť nenáročne. Pravidelne opakujúcu činnosť si človek osvojí oveľa rýchlejšie, čím sa stáva zručnejší. 

Ľudské telo to však z dlhodobého hľadiska môže vnímať presne naopak. Pri neustále opakujúcej sa činnosti môže utrpieť úraz, ktorý spôsobí dlhotrvajúcu neschopnosť. Aj preto je najefektívnejšou možnosťou nahradiť také pozície robotmi.

Podľa prieskumu PwC v najbližších siedmich rokoch bude mať automatizácia vplyv na približne sedem percent pracovných miest. Pôjde najmä o oblasti administratívy či pracovníkov centier zdieľaných služieb, ktorých prácu prevezmú chatboti. Tí budú komunikovať priamo so zákazníkmi. 

V priemysle by sa zmeny mali odzrkadliť až v pomyselnej druhej fáze automatizácie, a to do roku 2035. Zaniknúť by malo okolo 58 percent pracovných miest. Automatizovaná nebude už len logistika, ale aj výrobné fabriky a stroje, ktoré budú komunikovať vďaka počítačom medzi sebou. 

Iný aspekt zmien, ktoré prináša najmä do manipulácie automatizácia, je zvýšenie rýchlosti pohybu a tokov materiálu a výrobkov tak v logistike, ako aj cez výrobu. Sleduje rýchlosť dodania, spoľahlivosť doručenia a pridáva k tomu sledovateľnosť, teda dostatok informácií 
o pohybe dodávky, hovorí Ľuboš Imre, generálny riaditeľ Toyota Material Handling Slovensko. 
V minulosti sa náklady na skladovanie a pohyb tovaru považovali za nevyhnutný náklad a sledovanie pohybu ani extra nevnímali. 

Nové logistické modely a nutnosť pružnej reakcie však pohľad priemyslu zmenili. „Efektívna logistika môže reálne zvýšiť pridanú hodnotu aj vo výrobe, pretože uľahčuje a zrýchľuje pohyb medzi výrobnými činnosťami rovnako ako pri zásobovaní liniek a celé fungovanie skladov, materiálu, dielcov aj hotových produktov,“ dodáva Ľ. Imre. 

ZRÝCHLIŤ TEMPO

Aj keď využitie automatických technológií zmení pracovnú náplň ľudí, ide o trend, ktorý firmy nemôžu zastaviť, preto by ho mali využiť. Vyššie tempo nasadzovania automatizovaných riešení aj do malých a stredne veľkých podnikov by mohlo pomôcť ich produktivite práce, a to rovnako vo výrobe ako v logistike a manipulácii. Moderné automatizačné systémy majú možnosti, ktoré umožňujú ich použitie v prostrediach, ktoré doposiaľ neboli vhodné na automatizáciu a umožňujú zachytiť úplne nové zdroje hodnoty vo výrobe. 

Obraz autonómneho skladu sa stáva realistickejším aj vďaka výrobcom hardvéru a softvéru, ktorí vyvíjajú inovácie, ktoré odstraňujú väčšinu „ľudskej“ zložky z procesu distribúcie. Od flexibilných kyvadlových systémov až po robotiku s integrovanou inteligenciou pre automaticky riadené vozidlá a sklady, ktoré prinášajú optimálne využitie skladu a plochy. 

SPOLUPRACOVAŤ NEBUDÚ LEN ĽUDIA

Produktivita sa zvyšuje, keď ľudia spolupracujú. S neustálym technologickým pokrokom však začínajú spolupracovať aj roboty. O to viac v čase kolaboratívnych robotov (kobotov), ktoré okrem interaktívnej úlohy zabezpečujú bezpečnosť človeka a redukujú premrhanie času. 
Koboty sú primárne prínosom pri počítačom riadenej akcii. Takéto úlohy sú väčšinou obmedzené na riadenie alebo presmerovanie užitočného zaťaženia v harmonickej spolupráci s ľudským technikom. 

Ak snímače naznačujú riziko kolízie s operátorom, robot automaticky spomalí alebo zmení svoj smer, aby sa jej vyhol. Táto technológia umožňuje použitie robotov pre jednotlivé úlohy na inak manuálnych montážnych linkách. Plynulý beh továrne bude možné dosiahnuť s pár ľuďmi, ktorí majú na starosti spustenie operácií vykonávanými automatizovanými strojmi a robotmi. Aj ten najpresnejší stroj totiž potrebuje ľudskú interakciu a korekciu, aby rozpoznal a zabránil zlyhaniu výroby. 

V budúcnosti v takom prípade môže byť užitočná umelá inteligencia. Tá by mala pomôcť výrobným strojom pochopiť oveľa zložitejšie úlohy než tie, ktoré v súčasnosti vykonávajú. 
Vysoko predvídateľné fyzické pracovné pozície sú častejšie nahradené robotmi, zatiaľ čo ich implementácia vytvára pracovné miesta vyžadujúce vyššiu kvalifikáciu. Automatizácia zabezpečí konzistenciu a kvalitu vykonávaného procesu.

Lean Management funguje  aj v logistike

Lean Management funguje aj v logistike

Digitálne dvojča je Industry 4.0 pre pokročilých

Digitálne dvojča je Industry 4.0 pre pokročilých