Do akej miery už zasahuje priemyselný megatrend Industry 4.0 do fungovania a rozvoja vašej spoločnosti?

Do akej miery už zasahuje priemyselný megatrend Industry 4.0 do fungovania a rozvoja vašej spoločnosti?

A Pracujeme na úprave firemnej stratégie s využitím prvkov a princípov Industry 4.0. 
B Na základe stratégie realizujeme pilotný projekt s digitálnymi technológiami alebo priemyselnou automatizáciou.
C Realizujeme alebo pripravujeme väčšie využitie digitálnych dát pre optimalizáciu prevádzky.
D Využívame alebo chystáme riešenie v priemyselnej automatizácii.
E Vnímame Industry 4.0 zatiaľ skôr ako diskusnú tému, zapracujeme ju do biznisu podľa ďalšieho vývoja.
F Iné.

Igor Suba Matador - kópia.jpg

Igor Šuba, Matador Group, CIO
B – Na základe stratégie realizujeme pilotný projekt s digitálnymi technológiami alebo priemyselnou automatizáciou. – – – Industry 4.0 je súčasťou našej stratégie. Sme už v druhej fáze opatrení s jednoznačným cieľom digitalizovať kľúčové procesy a vysokovýkonné automatizované pracoviská. Na projekte a rozvoji využitia princípov už pracuje stredný manažment. Vrcholový manažment určuje ďalšie smery a garantuje podporu realizácie digitálneho projektu.

Gerhard Muller_BASF.jpg

Gerhard Müller, BASF Slovensko, Country Manager
A – Pracujeme na úprave firemnej stratégie s využitím prvkov a princípov Industry 4.0. – – – Digitalizácia už ovplyvňuje súkromné i profesionálne stránky našich životov a v budúcnosti ich bude ovplyvňovať ešte viac. Preto má Industry 4.0 ako súhrn všetkých aspektov digitalizácie podnikania pre našu spoločnosť rozhodujúci význam.  Tvorba stratégie preto musí obsahovať digitalizáciu. Tá je hnacou silou, ktorá ovplyvňuje firmu aj prostredie, v ktorom pôsobíme. Nie je nevyhnutné prispôsobiť celú stratégiu digitalizácii, no je potrebné zohľadniť v stratégii jej dôsledky.
 

Martin_Hypky_Tomra_Sorting.jpg

Martin Hypký, Tomra Sorting, generálny riaditeľ
C, D – Realizujeme alebo pripravujeme väčšie využitie digitálnych dát pre  optimalizáciu prevádzky. – – – Pre firmu Tomra Sorting sa aplikovateľné elementy Industry 4.0 vyskytujú ako v stratégii v projektoch, ktoré majú zvýšiť používateľský komfort zákazníka. Okrem toho ich využívame aj v projektoch zvyšovania efektívnosti výroby a servisu, ako aj v plánoch budúcej automatizácie procesov. Pripravujeme tiež plány na využitie digitálnych dát na to, akým spôsobom dizajnujeme, vyrábame a servisujeme naše produkty. Naše výrobky už zákazníkom generujú Big Data. S využitím prepojení Internetu vecí umožňujú zvyšovať digitalizáciu a optimalizovať prevádzku.
 

Gergely Fonod.jpg

Gergely Fonod, CEVA Logistics Slovakia, výkonný riaditeľ
F – Iné. – – – V logistike a zasielateľstve už niektoré prvky Industry 4.0 fungujú a zapájajú sa do prevádzky. Napríklad pri automatizovanom spracovaní dát, vyhodnocovaní a následnom riadení práce s dokumentmi v počítačovom systéme alebo pri transformácii vnútropodnikovej komunikácie. V rámci výmeny dát (Data Interchange) už inteligentné systémy nahrádzajú rôzne prvky ľudskej práce. Okrem toho sa pri plánovaní kapacít podporujú predpokladané ukazovatele zásadou proaktívneho prispôsobenia procesov.
 

Branislav Poliak_Embraco.jpg

Branislav Poliak, Embraco Slovakia, Senior Manager  R&D Europe
B – Na základe stratégie realizujeme pilotný projekt s digitálnymi technológiami alebo priemyselnou automatizáciou. – – – Rozbehli sme projekt využitia digitálneho dvojčaťa, dokončujeme jeho využitie na pilotnej linke. Cieľom projektu je zaviesť systematický zber dát v reálnom čase, ich analýzu a vyhodnocovanie. To prinesie možnosť priebežného zefektívňovania prevádzky. Po pilotnom projekte plánujeme využiť digitálne dvojča aj na ďalších linkách.
 

Peter_Lences_TREND_REJLEK.JPG

Peter Lenčeš, Trend Rejlek, generálny riaditeľ
F – Iné. – – – Pracujeme na štruktúre procesov tak, aby sme pripravili základ pre úspešnú implementáciu procesov a inovácií v zmysle princípov Industry 4.0. Aby bol projekt úspešný, musí si každá firma najprv položiť otázku, čo od implementácie princípov Industry 4.0 očakáva. Potom je potrebné nastaviť stratégiu s postupnými krokmi. Inak sa ľahko môže stať projekt Industry 4.0 iba nákladovou položkou a neprinesie očakávané výsledky. 

Peter Ábel.JPG

Peter Ábel, ZF Slovakia, vedúci závodu CC
C – Realizujeme alebo pripravujeme  väčšie využitie digitálnych dát pre  optimalizáciu prevádzky. – – –  Digitalizácia umožňuje prepájať rozličné softvéry, ktoré používame na riadenie výroby, tak aby sme včas dostali signál alebo informáciu o zmenách a dokázali prediktívne reagovať. Využívame najmä zber dát z výrobných zariadení na vyhodnocovanie kvality a výkonu na účely výrobného manažmentu. Využívanie digitálnych dát umožňuje výrazne zjednodušiť zavádzať do výroby zásady Lean managementu, napríklad Andon, Kanban metódy, riadenie supermarketov či vyhodnocovanie efektívnosti výroby (OEE) online priamo na stroji.  
 

Ľubomír Švec, Švec a Spol..JPG

Ľubomír Švec, Švec a spol., generálny riaditeľ 
C – Realizujeme alebo pripravujeme  väčšie využitie digitálnych dát pre  optimalizáciu prevádzky. – – – Snažíme sa spracovávať čo najviac digitálnych dát a  využívať ich čo najviac v riadení podniku aj pri rozhodovaní. Umožňujú nám odbúrať papierovú formu záznamov a dokumentov. V plánoch počítame s nasadzovaním robotov a automatizácie nielen vo výrobe k strojom. Hodláme v čo najvyššej miere využiť automatizáciu aj v podnikovej administratíve.
 

Repre kúsok tvorcov aj majiteľa

Repre kúsok tvorcov aj majiteľa

Neúčelná automatizácia ohrozuje flexibilitu

Neúčelná automatizácia ohrozuje flexibilitu