Smart City ponúka príležitosť pre priemysel

Smart City ponúka príležitosť pre priemysel

Koncept miest budúcnosti by mal umožniť efektívne fungovanie veľkých sídiel a ich okolia. Pohodlné prepojenie miesta bývania s prácou a zónami pre voľný čas prinesú technológie.

Budúcnosť dopravy v mestách, postavená najmä na predvídaní a zvyšovaní výkonov dopravy s použitím menšieho počtu dopravných prostriedkov. To by mal byť jeden z pilierov významného megatrendu, ktorým je vznik inteligentných miest, známych pod anglickým pojmom Smart City. V minulosti sa tento výraz používal najmä v spojení s architektúrou alebo urbanizmom, v súčasnosti je to pojem pre rozvoj miest a obcí, spojený s modernými technológiami. Dopyt po nových službách rastie. Základným nedostatkom sa stáva čas. Neobnoviteľná veličina je nedostatkom najmä v zrýchľujúcom sa živote v mestách.

Funkčné a inteligentné mestá chcú poskytovať maximálnu podporu pre každodenné aktivity a doprava spolu s energetikou budú len časťou z nich. Tým sa menia na zákazníkov priemyslu so špecifickými požiadavkami s cieľom skvalitniť život obyvateľov, upozorňuje Milan Dado z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Ak chcú firmy ponúknuť produkty a služby masám, už ich nemusia distribuovať koncovým zákazníkom jednotlivo, stačí ich predať mestám. Preto sa otázka úlohy priemyslu v rozvoji moderných miest stala jednou z tém kontraktačného podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017, ktoré v partnerstve s Revue priemyslu zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Miriam Letašiová foto.jpg

Priemysel by mal na nové potreby miest reagovať inováciami.

Miriam Letašiová, sekcia podnikateľského prostredia a inovácií

Ministerstvo hospodárstva SR

Snaha prepojiť cesty

Kľúčovým prínosom využitia technológií v moderných mestách je konektivita, teda prepojenie a riadenie prevádzky miest s využitím dôležitých informácií a online sledovaných a vyhodnocovaných dát. Všetky dopravné prostriedky v meste budú prepojené a celá doprava bude riadená centrálne. Obyvatelia mesta nebudú používať automobil na každú činnosť, pretože budú mať niekoľko alternatív efektívnejšej, lacnejšej a rýchlejšej dopravy. Automobily budú autonómne a zdieľané, taxíky bez šoférov budú jazdiť po presne naplánovaných trasách tak, aby boli plne obsadené. Parkoviská budú automatizované, každé voľné miesto bude viditeľné v aplikácii s navádzaním vozidla. To všetko ponúka priemyselným firmám z viacerých odvetví nemalý priestor, ako prispieť k tejto vízii.

Akýkoľvek automobil, ktorý jazdí po meste zbytočne, nikdy nebude efektívny bez ohľadu na jeho pohon. Elektromobily sa v mestách využívajú na rôzne programy car sharingu, teda zdieľanie automobilov viacerými používateľmi. Podobne nakupovanie elektrických vozidiel firmami pre mestskú mobilitu dáva zmysel, v rámci mesta nie je prekážkou ani menší dojazd. Súčasne platí, že dojazdy elektromobilov sa neustále zvyšujú. Mnohé elektromobily už dnes ponúkajú vo vozidlách prvky automatiky, ktoré dovoľujú napríklad v mestských zápchach efektívnejšie využiť čas vodiča, ktorý sa nemusí venovať len šoférovaniu.

Ako meniť samosprávy

 Mestám už nebude stačiť, zjednodušene povedané, postaviť domy. Základnou požiadavkou sa stáva udržateľnosť komfortu – aby ho napríklad neznižovala pribúdajúca doprava, nevhodne umiestnená výstavba či iné vplyvy s negatívnym dosahom na život v meste.

Na nové potreby miest by mali priemyselné odvetvia podľa Miriam Letašiovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR, reagovať návrhmi zlepšení. Funkčné riešenia prichádzajú, ak sa zmena robí až po dôslednom vyhodnotení odmeraných dát, reality. Koncepcia Smart City je podľa M. Letašiovej príležitosťou pre priemysel. Ministerstvo vypracovalo koncepčný dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách. Je návodom, ako identifikovať potreby miest a riešiť ich cez konkrétne priemyselné produkty a služby.

Je určený pre súkromný sektor aj samosprávy. „Štát vníma problematiku Smart Cities komplexnejšie, kde je potrebné nastaviť metodiku pre krajinu a riešiť otázku financovania. Mestá by mali mať v prvom rade svoju vlastnú koncepciu, mali by komunikovať a poskytovať potrebné dáta,“ vysvetľuje M. Letašiová.

Štát sa podľa nej už teraz musí pripraviť na obdobie po roku 2020, aby vedel do zmysluplnej podpory nastaviť programy čerpania prostriedkov z fondov EÚ a naplánovať spolufinancovanie štátneho rozpočtu či podporiť funkčné mechanizmy zapojenia komerčných bánk. Tak, aby sa zvýšil prístup k inováciám a následne zlepšila kvalita života a zamestnanosť.

Hľadanie príležitostí

Pre uplatnenie priemyslu treba najprv identifikovať najvypuklejšie problémy obyvateľov danej samosprávy. Často sú to riešenia v oblasti dopravy, inde je problém verejného osvetlenia, riešenia odpadov a podobne. Pretože ide zväčša o drahšie riešenia, je prvou príležitosťou práve zbieranie a analýza dát o reálnom stave či probléme. Výhodou je tiež, že úspešná realizácia v jednej samospráve je výborným vzorom pre ďalšie.

Najčastejšie je problémom veľkých aglomerácií najmä doprava. Zväčša ide o výrazne komplikovanú a zanedbanú realitu. Už nestačí riešiť trasovanie či kapacity ciest alebo počet dopravných prostriedkov, sú potrebné nové veľké koncepcie dopravy. Aby sa dosiahla zmena, je nevyhnutné prepojiť osobnú dopravu s hromadnou, ukazuje sa ako vhodný nástroj podpora rozvoja elektromobility a zdieľania áut.

Podľa slov Petra Ševceho, riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, majú mnohé mestá problém s dopravou, jej hlučnosťou či lokálnym znečistením. Riešenie vidí v rozvoji elektromobility. Slovensko ako krajina s rozvinutým automobilovým priemyslom dokáže  nájsť riešenia práve v tejto oblasti. Návrhy nových modelov fungovania dopravy v mestách musia byť založené na kooperácii všetkých zúčastnených zložiek, teda prepojenie akýchkoľvek spôsobov individuálnej a hromadnej dopravy.

MNO_SEVCE PETER_0001.jpg

Pre Slovensko ako krajinu s rozvinutým automobilovým priemyslom by mali byť riešenia inteligentnej mobility dôležitý prvok inovácií.

Peter Ševce, Slovenská asociácia pre elektromobilitu

Čo je inteligentné, poradia mladí

Inteligentné mesto budúcnosti sa vyznačuje nielen kvalitou technológií, ale aj úspornosťou. Spoločnosti z info-komunikačného sektora majú obrovský potenciál vyvíjať individualizované aplikácie pre mestá. Tie budú schopné napríklad navigovať vodiča automobilu na voľné parkovacie miesto, čím sa ušetria pohonné hmoty, emisie aj čas. Prípadne prepoja zdieľanie automobilov, s inými dopravnými prostriedkami a verejnou dopravou.

DSC_8811.jpg

Funkčné a inteligentné mestá menia podobu dopravy a energetiky. Tým sa menia na zákazníkov priemyslu.

Milan Dado, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

Smart City sa rozvíja v prostredí, kde sú alokované vysoké školy a univerzity. Vďaka výskumu vznikajú konkrétne nápady. „V univerzitnom prostredí je naakumulované obrovské množstvo vedomostí, ktoré mestá v spolupráci s občanmi a za pomoci priemyslu musia vydolovať a aplikovať do praxe,“ radí M. Dado. Univerzity sú pre firmy partnerom. Príkladom sú nielen technológie pre autá, ale aj riešenia, ktoré by bolo možné využiť v oblasti autonómnych vozidiel. Využitie výskumných kapacít môže byť za participácie všetkých zainteresovaných strán veľmi prínosné a posunúť s využitím technológií nahor kvalitu života v mestách.

FOTO FOTO BOSCH, SARIO, MH SR

Prezidentom ZAP SR sa stal Alexander Matušek

Prezidentom ZAP SR sa stal Alexander Matušek

Technológie môžu cez biznis meniť odvetvia

Technológie môžu cez biznis meniť odvetvia