Investičné stimuly chcú pritiahnuť lepšie technológie

Investičné stimuly chcú pritiahnuť lepšie technológie

Výskum a vývoj by sa mal priemyselným firmám na Slovensku od budúceho roka viac oplácať. Úpravy štátnej pomoci majú ambíciu podporiť aj využitie moderných technológií.

Investičné stimuly a daňová motivácia by mala zatraktívniť výskum, vývoj a inovácie v podnikoch. Cez nové pravidlá prideľovania investičnej pomoci chce Slovensko lákať investorov viac do priemyselnej výroby s vysokou pridanou hodnotou, výskumu a vývoja.

Štát bude už menej tlačiť na vytváranie pracovných miest, ale skôr sa budú dotovať projekty zamerané na moderné technológie. Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva, schválila vláda a prešiel do parlamentu. Nové pravidlá investičnej podpory štátu by mali byť účinné od apríla. „Pri investičnej pomoci máme tri ambície. Prvou je motivovať na investovanie do technológií s vyššou pridanou hodnotou. Druhou ponúkať skôr daňové úľavy ako preplácanie nákladov. A do tretice, motivovať príchod investícií do regiónov najmä na severe, východe a juhu Slovenska,“ komentuje návrh minister hospodárstva P. Žiga.

 Aj bez nových pracovných miest

Štát bude stimulovať budovanie nových či rozširovanie existujúcich výrobných kapacít priemyselných podnikov, ale s vyššou pridanou hodnotou, Zacieli na vznik technologických centier či centier podnikových služieb. V platnosti ostanú formy pomoci – dotáciu na dlhodobý majetok, ako daňovú úľavu alebo ako príspevok na konkrétne vytvorené pracovné miesto.

Investori vo výrobe by sa mali ľahšie dostať k pomoci od štátu vo forme daňových prázdnin či dotácií na investičný majetok. Už nebudú musieť prijať nových ľudí. Postačí, ak doterajších zamestnancov neprepustia a udržia existujúcu zamestnanosť. „Podniky môžu investovať do moderných technológií, ktoré zvýšia ekonomickú efektívnosť a tým aj konkurencieschopnosť,“ vysvetľuje P. Žiga.

V okresoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, teda takých, kde tento údaj prekračuje 1,6-násobok slovenského priemeru, bude daňová úľava dosiahnuteľná už pri investovaní od 200-tisíc eur. Pre malé a stredné podniky sa začína nárok od stotisíc eur.

Štát by mal podporiť aj investície firiem, zamerané na moderné a produktívne technológie.

Technologické centrá prinesú vyššie platy

Stimuly podľa nových pravidiel by mali byť prístupnejšie aj pre firmy, ktoré sa rozhodnú budovať technologické centrá. Doterajšia podmienka zamestnať vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí sa pretransformovala do podmienky vyplácať vyššie mzdy.

Ide o výraznú zmenu. V doterajších pravidlách boli podporované technologické centrá, ak predstavovali majetkovú investíciu 500-tisíc eur, vytvorili 30 pracovných miest a 70 percent zamestnancov muselo mať vysokoškolské vzdelanie. K zmene viedli praktické skúsenosti, investori buď vytvorili pracovné miesta len formálne, prípadne zamestnali ľudí nespĺňajúcich pracovné kritériá.

Získať priame peniaze bude náročnejšie

Na získanie priamej dotácie na dlhodobý majetok alebo vytvorené pracovné miesto budú firmy musieť splniť náročnejšie podmienky – investovať oveľa viac peňazí, prípadne zamestnať viac ľudí. Tento stimul bude aj po novom nastavený najmä podľa regionality. Nebude už určený presnou sumou na jedno miesto, ale prípustným pomerom dotovania mzdových nákladov.

Priamu dotáciu na pracovné miesta vo výrobe však dostanú len firmy v najmenej rozvinutých okresoch. „Štát nemôže prikázať firmám, aby investovali napríklad okolo Poltára alebo okolo Vranova nad Topľou. Ale ak sa rozhodnú budovať novú firmu či rozširovať výrobu práve tam, získajú najvyššiu mieru štátnej pomoci,“ hovorí P. Žiga.

Výskum a vývoj znížia dane z príjmu

Nová úprava daní by mala podporiť inovácie. Štát totiž zvýšil takzvaný superodpočet, teda dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj – a to štvornásobne. Výdavky na výskum a vývoj tak budú môcť podniky dodatočne započítať do daňové základu nie v doterajších 25 percentách, ale v plnej výške. Zmenu zaviedla novela zákona o dani z príjmov.

„Už v ďalšom roku by úspora firiem, ktoré investujúcich do výskumu a vývoja, mohla byť rádovo vyššia. Čistá úspora na dani z príjmov by mala v roku 2018 dosiahnuť až 21 percent, dosiaľ to bolo 5,25 percenta,“ hovorí Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte Tax, zodpovedný za oblasť podpory výskumu a vývoja.

Podľa analýzy poradenskej spoločnosti SmarTech si v roku 2016 uplatnilo super odpočet 110 podnikov, ktoré realizovali 355 projektov výskumu a vývoja. Štát ich inovačné aktivity podporil sumou celkovo takmer tri milióny eur. Medziročne tak podpora stúpla o vše milióna eur. „Dosiaľ bola podpora s pomerne náročnou administratívou dostupná v nižšej miere. Jej zvýšenie môže podniky reálne motivovať a očakávame, že bude mať význam pre podstatne viac firiem,“ konštatuje konzultant SmartTech pre výskum a vývoj Martin Gondár.

Novela súčasne zavedie takzvaný Patent Box. Ide o nástroj, ktorý priemyselným spoločnostiam umožní znížiť daň, ak investujú do vývoja softvéru alebo do realizácie vynálezov, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Hlavné zmeny v podpore inovácií a využitia technológií

-  investičné stimuly vo forme odpustenia daní majú mať prioritu a najmenej náročné kritériá na získanie

-  daňové úľavy, prípadne priame dotovanie rozšírenia majetku budú môcť firmy získať aj bez vytvárania nových pracovných miest

-  platy pri vytváraní technologických centier budú musieť byť dvojnásobné voči regionálnemu priemeru

-  superodpočet – zníženie základu dane z príjmu pri nákladoch vložených do výskumu a vývoja sa zvýši z 25 percent na 100 percent

-  príspevky na pracovné miesta vytvárané vo výrobe nebude štát prideľovať na západnom Slovensku a v ostatných okresoch s podpriemernou úrovňou nezamestnanosti voči celoslovenskej hodnote

FOTO Shutterstock

Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú

Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú

Dizajn a komfort odlíšia aj mainstreamovú značku

Dizajn a komfort odlíšia aj mainstreamovú značku