Úspory energie sú strategický koncept

Úspory energie sú strategický koncept

PRIEMYSELNÝM PODNIKOM PRIBUDNE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ DOTÁCIU NA ZEFEKTÍVNENIE ENERGETIKY.

Veľký priemyselný podnik si nechá urobiť energetický audit. Z jeho výsledkov vyplynie, že na energiách môže v porovnaní so súčasnými platbami ušetriť až polovicu nákladov. Keďže však nemá peniaze na všetky investície, ktoré z neho vyplynuli, urobí len časť. Preto mu faktúry klesnú menej ako mohli. Tento veľký podnik dostane o niekoľko týždňov chuť tento stav zmeniť a na energiách ušetriť sumu, ktorá mu vyšla z energetického auditu.

NA POMOC ŠETRNÝM

Zmeniť by to mohla podporná výzva, financovaná z eurofondov, ktorá by mala pomôcť znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Veľké priemyselné podniky sa budú môcť uchádzať o 50 miliónov eur na dotáciách. Väčšinu Slovenská inovačná a energetická agentúra očakáva jej vyhlásenie koncom jesene.

Príspevok budú môcť veľké priemyselné podniky použiť na zníženie spotreby prírodných zdrojov, napríklad vody, uhlia či zemného plynu. Štát podporí viaceré opatrenia. Majú sa týkať napríklad stavebných objektov, rozvodov energie, osvetlenia či energetických systémov, ktoré prispejú k zníženiu primárnych energetických zdrojov.

K dotáciám sa podobne ako pri väčšine iných dotačných schém spolufinancovaných z eurofondov, budú môcť dostať všetky veľké priemyselné podniky zo všetkých krajov okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

PRE VEĽKÉ PODNIKY POVINNOSŤ

„Základným povinným krokom k žiadosti je energetický audit. Jeho výsledky sú základom na vypracovanie projektovej dokumentácie k jednotlivým opatreniam a vypracovaniu žiadosti o príspevok. Priemyselné podniky musia vo svojich priestoroch urobiť energetický audit a mať energetický certifikát. Ide o dva odlišné postupy s rozdielnym cieľom.

V prípade certifikácie ide o proces hodnotenia energetickej hospodárnosti budov a technických zariadení v nich. V prípade auditu ide o systematický postup na získanie dostatočných informácií o stave technických zariadení a budov, energie, identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych úspor energie. Oba postupy však majú podporiť nižšiu spotrebu energie.

Slovenská energetická a inovačná agentúra však hovorí, že firmy môžu použiť aj energetické audity, ktoré si už v minulosti nechali vypracovať a nemuseli ich ešte aktualizovať. Je to však za predpokladu, ak sú v nich opatrenia energetickej efektívnosti individuálne identifikovateľné z hľadiska energetického, environmentálneho a ekonomického a v členení podľa oprávnených aktivít konkrétnej výzvy.

„Ak však v povinnom energetickom audite opatrenie nie je identifikovateľné v požadovanom členení a v dostatočnom rozsahu, tak si žiadateľ nechá vypracovať účelový energetický audit, ktorý sa bude zaoberať vybranými opatreniami, ktoré chce podnik realizovať pri poskytnutí podpory, napríklad zlepšením tepelnotechnických vlastností priemyselnej budovy,“ hovorí Kvetoslava Šoltésová zo sekcie energetických činností Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry.

Od roku 2013 eviduje agentúra viac ako 830 auditov, z toho sa 350 týkalo priemyselných podnikov. Z vyše 70 auditov vykonaných v roku 2016 v priemysle vyplýva, že ak by podniky uskutočnili všetky úsporné opatrenia, mohli by znížiť spotrebu približne o deväť percent, vďaka čomu by im klesli náklady na energiu o tri percentá.

NÁVRATNOSŤ NA POHĽADANIE

Medzi auditmi boli podľa agentúry aj také, ktoré zistili možnosti úspor viac ako tretinu a investícia do nich sa mohla vrátiť do šiestich, v niektorých prípadoch aj do štyroch mesiacov.

Väčšina z odporúčaných opatrení v priemyselných podnikoch sa týkala technológií, ktoré sú určené na premenu a distribúciu energie. Okrem toho audítori podľa agentúry navrhovali aj rekonštrukciu osvetlenia v halách, ktorá zahŕňala aj prechod na LED svietidlá a využite zónovej regulácie osvetlenia.

Časť odporúčaní sa týkala aj obnovy budov, ako je zatepľovanie a výmena okien, no tých bolo podstatne menej. Koľko reálne však veľké priemyselné podniky ušetrili, agentúra nevie.

„Údaje v auditoch naznačujú len potenciál úspor energie. Zákon síce prikazuje, že podniky si musia zabezpečiť informácie z auditov, ale nakoniec sa môžu samy rozhodnúť, ktoré z navrhnutých opatrení aj uskutočnia. Zatiaľ len predpokladáme, že to boli najmä tie nízkonákladové alebo tie, pri ktorých návratnosť nepresiahla sedem rokov,“ pripomenula K. Šoltésová.

graf.png

SKÚSENOSTI UŽ SÚ

Vypracovanie energetického auditu trvá viac ako 30 dní. Firmy však vďaka nemu môžu napríklad pri zrekonštruovaní energetických zariadení alebo systémov osvetlenia v areáloch ušetriť ročne tisíce až desaťtisíce eur. So šetrením energie pritom už firmy majú skúsenosti. Firmy sa podľa spoločnosti Engie Services zaujímajú o takzvanú garantovanú energetickú službu. V nej firma, ktorá robí audit, určí výšku úspor, ktoré je za určitých okolností ochotná garantovať.

„K tomu sa obe strany zaviažu a určia si, čo sa stane, ak sa úroveň úspory nedosiahne alebo sa, naopak, prekročí garantovaná hranica. Tento model je pri dobrom nastavení veľmi zaujímavý pre obe strany, kde sa delia o určitú časť úspory,“ vysvetlil riaditeľ úseku energetických služieb spoločnosti Engie Daniel Čurka.

Kľúčovým faktorom pri znižovaní nákladov na energiu je podľa prevádzkového riaditeľa trnavského závodu automobilky Groupe PSA Ondreja Harmana disciplína v každej prevádzke. „Aktivity sú štandardizované a spotreba sa reguluje podľa potreby využitia výrobných kapacít a ďalších faktorov,“ vysvetľuje O. Harman. „Mnohé sektory sa na víkend vypínajú,“ dopĺňa príklad.

Každá z výrobných prevádzok je zodpovedná za hospodárenie s energiou. Majú vlastných koordinátorov jej spotreby, ktorí na to okrem svojej obvyklej práce dohliadajú. Podnik navyše pracuje aj na technických opatreniach. Popri inštalácii LED osvetlenia vo výrobných priestoroch aj v exteriéri využíva teplovodné výmenníky na úspory vo vykurovaní či optimalizáciu spotreby energie na výrobu chladiacej vody.

ZÁKLAD Z PRVEJ VÝZVY

Slovenská inovačná a energetická agentúra už jednu výzvu vypísala vlani v septembri. Začlenila do nej 40 miliónov eur. „Doteraz sa uzatvorili štyri hodnotiace kolá, v rámci ktorých bolo doručených vyše 160 žiadostí s celkovým požadovaným príspevkom približne 23 miliónov eur. Z toho 109 žiadostí doručených v prvých dvoch kolách postúpilo do odborného hodnotenia,“ dodáva K. Šoltésová.

Európska únia chce premeniť energetické systémy v Európe z fosílnych palív na nové zdroje. Podľa akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017 až 2019 s výhľadom na rok 2020 by mali úsporné opatrenia v priemysle zabezpečiť viac ako 45 percent z celkových plánovaných úspor.

Medzi najväčšie projekty reformy, ktoré Únia podporí, patrí nízkouhlíková výroba energie, odolná voči zmenám klímy. Mieriť na ňu má celkovo 3,3 miliardy eur. Ďalšia miliarda by mala zintenzívniť fungovanie obehového hospodárstva. Transformácia európskeho priemyslu a služieb a digitalizácie by mala prijať investície za asi 1,7 miliardy eur.

Autor je ekonomický reportér denníka SME

Ako pozdvihnúť priemysel v meste

Ako pozdvihnúť priemysel v meste

Ako nepodpísať rizikový kontrakt

Ako nepodpísať rizikový kontrakt