Papierová logistika musí kopírovať dodávateľský reťazec

Papierová logistika musí kopírovať dodávateľský reťazec

PRI COLNEJ DEKLARÁCII PRI DOVOZE TOVARU Z NEEURÓPSKYCH KRAJÍN MUSIA FIRMY ZVLÁDNUŤ PAPIEROVAČKY ROVNAKO RÝCHLO AKO DODÁVKU KOMPONENTOV A MODULOV.

Automobilový závod na Slovensku potrebuje v krajine do vyrábaného auta namontovať motor. Kým sa agregát v konečnej podobe dostane do fabriky automobilky, môže prejsť, ešte v podobe komponentov či modulov, rozličnými krajinami. Niektoré súčiastky sa vyrábajú napríklad v Poľsku, iné vo Francúzsku, no čip riadiacej jednotky môže medzitým stihnúť aj cestu z Malajzie či Japonska.

V očiach automobilky ide o geografickú štruktúru výrobného reťazca. Pre dodávateľov a ich logistikov, ale najmä pre colné úrady zasa o sériu úkonov, ktoré potrebujú všetky zúčastnené firmy detailne zachytiť v rôznych dokumentoch. Tak musia cestu dielcov a modulov, aj keď len v kancelárii nad dokumentmi a tlačivami, prejsť aj pracovníci firiem vo výrobnom reťazci.

Každý príchod súčiastky sa musí zaevidovať, v prípade potreby precliť či zapísať do evidencie daní. Teda musí určite prejsť konaním, pri ktorom sa rozhodne, či a za akých podmienok ho pustia do konkrétnej krajiny.

ZLOŽITÝ AUTOPRIEMYSEL

Súčiastky a medzivýrobky z tretích krajín, teda zo štátov mimo Európskej únie, dovážajú vo veľkých sériách firmy v automobilovom priemysle. Dovozy z týchto krajín sú podľa manažérky PwC Zuzany Šátkovej stále významné. Týka sa to najmä komponentov, ktoré sú na trhoch Európskej únie menej nedostupné v kvalite, cene alebo množstve, na aké cielia požiadavky automobiliek pri neustále rastúcej výrobe.

Aj preto firmy v niektorých prípadoch využívajú služby externých poradcov. Colné procesy sú totiž veľmi náročné. Napríklad ak sa firma rozhodne tovar samostatne precliť, musí mať kvalifikovaných zamestnancov, ktorých pozícia je známa pod názvom colní deklaranti.

„Práca colného deklaranta je veľmi náročná, keďže colné predpisy a iné predpisy uplatňované v súvislosti s dovozom tovaru sú komplikované a orientovať sa v nich je zložité,“ hovorí konateľ spoločnosti DAC Consulting Tibor Vojtko.

Firmám sa tiež hodí používať vhodné programy, pomocou ktorých vytvárajú a vypĺňajú colné vyhlásenia. Skôr než to bola podmienka pre všetky firmy, museli mať podniky v medzinárodnom obchode podmienky na elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi vrátane elektronických podpisov.

Vzhľadom na komplikované systémy a potrebné technické vybavenie sa mnohým dovozcom, ktorí majú relatívne malý objem dovozov, podľa T. Vojtka neoplatí investovať do všetkých nástrojov a kupovať ich do firmy. Aj preto sa podľa neho mnohé firmy rozhodnú pre outsourcovať tieto služby od špecializovaných deklaračných spoločností.

foto_Rhenus.jpg

DVE SKUPINY

Neexistuje tovar, ktorý, ak sa dováža napríklad z Japonska na Slovensko, by neprešiel preclením. Pri výrobných závodoch takýto proces môže byť aj niekoľkokrát. Do krajiny príde tovar z Južnej Kórey, ale potom odíde do Brazílie a zasa sa vráti na Slovensko.

„V súčasnosti je čoraz väčší záujem predovšetkým o nastavenie bezpečnosti systémov, celosvetovým trendom v správe ciel je koncept preverenia spoľahlivosti subjektov,“ dodáva Z. Šátková. Ako zdôrazňuje, nestačí colným orgánom preukázať, že náhodne vybraná transakcia je správna, ale to, že firma má zavedený systém vnútornej kontroly, vylučujúci možnosť pochybenia.

T. Vojtko povinnosti, ktoré súvisia s colnými formalitami, rozdeľuje do dvoch skupín. V prvej ide o skupinu činností, ktoré súvisia s prípravou obchodnej transakcie.

V tejto fáze vie firma podľa neho poradiť, ako by mohli plánovanú transakciu uskutočniť čo najjednoduchšie, bez zbytočných problémov.

„Ak to prichádza do úvahy, upozorníme našich klientov na možné riziká spojené s plánovaným dovozom tovaru, čím ich chránime pred možnými dôsledkami konania, ktoré by mohlo byť zo strany colných orgánov posudzované ako protiprávne,“ konštatuje T. Vojtko. Za druhú skupinu považuje veci, ktoré sa robia už počas samotnej realizácie dovoznej obchodnej transakcie. Upozorňuje, že počas tohto procesu dochádza k realizácii viacerých colných formalít, ktoré navzájom spolu súvisia.

Tovar, ktorý príde na colné územie Európskej únie po mori, naň vstúpi cez niektorý z námorných prístavov. Potom sa musí prepraviť na miesto konečného určenia, na čo slúži colný tranzit.

Keď tovar príde na miesto určenia, zvyčajne sa robia činnosti, ktoré súvisia s prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Tie zabezpečujú dovozcovia buď vo vlastnej réžii prostredníctvom vlastných zamestnancov – colných deklarantov. Často ich však v rámci externe nakupovaných služieb vykonávajú špecializované colno-deklaračné firmy.

Pokiaľ firma potrebuje výrobné vstupy, ktoré sa na území Európskej únie nevyrábajú v dostatočnom množstve alebo nie sú dostupné vôbec, môže podľa Z. Šátkovej žiadať o takzvané colné suspenzie. Tieto úľavy na dovoznom cle sa týkajú surovín, polotovarov alebo súčiastok, nie hotových výrobkov.

Zložitejšie moduly môžu byť predmetom suspenzií len v prípade, že sú súčasťou montážneho procesu s výraznou pridanou hodnotou. Ide o typický nástroj pre väčšie firmy, keďže o suspenzie môžu žiadať len podniky, ktoré úľavou usporia na dovoznom cle aspoň pätnásťtisíc eur.

S ELEKTRONICKOU DOKUMENTÁCIOU

Okrem špecializovaných, najmä poradenských služieb, majú „papierovú logistiku“ obvykle v ponuke aj prepravné a logistické firmy. Podľa riaditeľa spoločnosti Geis CZ Davida Knoblocha ide o pomerne štandardné doplnenie prepráv, ktoré sú spojené s dovozom tovaru z tretích krajín.

Popri fyzickej preprave a dovoze tovaru či komponentov tak nemálo logistických firiem zabezpečuje aj služby colnej deklarácie a prevádzkuje colné sklady. Tak vybavia pre zákazníkov aj potrebné dokumenty a podklady pre úhradu ciel či evidenciu k dani z pridanej hodnoty.

Podobne ako iné podnikové činnosti aj colnú deklaráciu firmám zjednodušujú technológie. Nielen pri vnútropodnikovej účtovnej evidencii, ale už aj pri komunikácii s úradmi. Ešte minulý rok začala logistická firma Ceva logistics vystavovať ku komerčným zásielkam z bratislavského Letiska Milana Rastislava Štefánika letecké nákladné listy v elektronickej podobe (Electronic Air Waybill – eAWB).

Elektronizácia nákladných listov je v nákladnej leteckej doprave dôležitý medzinárodný projekt. Okrem zjednodušenia procesu šetrí náklady, zjednodušuje administratívu okolo zásielok a zefektívňuje celé fungovanie dopravy. Jednoduchšia manipulácia a archivovanie dokumentov sú dôležitá súčasť zmien. Využitie eAWB podľa konateľa CEVA Logistics Slovakia Gergelyho Fónoda nielen znižuje náklady a šetrí prírodné zdroje, no najmä umožňuje zrýchliť proces spracovania dokumentácie k leteckým prepravám a zvyšuje flexibilitu a tým aj produktivitu prevádzky v podnikovej logistike.

POTENCIÁLNE S ÚČASŤOU POŠTY

Vzhľadom na čoraz intenzívnejšie zapájanie Číny do modernej distribučnej logistiky môžu v budúcnosti pribudnúť aj firemné služby štátnej Slovenskej pošty. Pred časom podpísala pošta zmluvu s čínskou spoločnosťou Raise International. Tá zabezpečuje distribúciu zásielok z Číny nielen na Slovensko, ale aj do ďalších európskych krajín. Zatiaľ však ide len o dodávky pre konečných zákazníkov, teda B2C segment.

„Do budúcnosti však na základe spolupráce nevylučujeme ani distribúciu čínskych zásielok v B2B segmente, čo bude závisieť od prípadného úsilia spomínaných firiem preniknúť na európsky trh aj v tejto oblasti,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková.

Autor je ekonomický reportér SME.

Spojiť podniky s inovátormi prináša úspech

Spojiť podniky s inovátormi prináša úspech

25 rokov inovácií pomáha priemyslu a energetike

25 rokov inovácií pomáha priemyslu a energetike