Investovať do úspor sa dá aj bez kapitálu

Investovať do úspor sa dá aj bez kapitálu

Moderné energetické služby umožňujú podnikom znižovať náklady na spotrebu energií a modernizovať technické vybavenie v ekonomicky efektívnom modeli.

Nevenovať extra úsilie mimo hlavného biznisu, no nepustiť z uzdy náklady je pragmatický cieľ priemyselných manažérov. Zásobovanie firmy energiou tak funguje tiež a máva okrem značného podielu na celkových nákladoch aj nemalý vplyv na plynulú prevádzku. Zabezpečiť plynulé dodávky všetkých energií môže byť aj technicky neľahká úloha.

Garantované energetické služby (GES) zabezpečujú priemyselným firmám najmodernejšie technické riešenia pre všetky potrebné druhy energie, navyše s ekonomickým modelom, ktorý garantuje úspory. Spoločnosť Engie Services ako popredný poskytovateľ moderných energetických služieb dodáva podnikom riešenia úsporných opatrení v energetickom hospodárstve, pričom súčasťou je zabezpečenie finančných zdrojov na investíciu prostredníctvom zaručených úspor. Podnik tak nemusí investovať a môže konkrétny typ energetickej služby alebo aj komplexnú dodávku získať na základe jednej outsourcingovej zmluvy.

ENGIE Services

+421 2 5831 6120

 obchod.sk@engie.com

Slovenská dcéra nadnárodného energetického gigantu Engie patrí na domácom trhu medzi špičku v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Engie Services je tiež jeden z najväčších privátnych výrobcov tepla. Zákazníkom poskytuje komplexné energetické riešenia s dôrazom na energetickú efektívnosť a životné prostredie s využitím obnoviteľných zdrojov energie. So širokým portfóliom služieb s využitím synergií dokáže poskytovať riešenia počas celého životného cyklu projektu.

Výhody GES pre priemyselný podnik

- zníženie nákladov na prevádzku a údržbu energetických zariadení

- projekt neviaže finančné zdroje zákazníka do investícií

- riešenie zvyšuje hodnotu majetku bez vlastného kapitálu

- firma získa moderné zariadenia v optimálnej prevádzke

- riešenia zlepšujú pracovné prostredie zamestnancov

-  nulové riziko v prípade nedosiahnutia zmluvne garantovaných úspor

Aby sa Engie Services ako dodávateľ služieb mohla zaručiť za úspory, štartuje spolupráca presnými meraniami a detailnou analýzou. Priemyselnej firme tak môže preveriť dodávku každého typu energie od elektriny cez paru či chlad až po stlačený vzduch. Tá sa netýka iba meraní spotreby, ale aj preverenia technických požiadaviek liniek a strojov podniku na energie. To dokáže priniesť úspory už tým, že sa správne dimenzujú energetické zariadenia. „V praxi sa stretávame s tým, že firma má v kapacite zariadení, napríklad generátorov pary alebo kompresorov, takú rezervu, že to zbytočne zvyšuje spotrebu,“ hovorí regionálny riaditeľ Engie Services pre západné Slovensko Martin Žigo. Prvé odporúčanie tak obvykle mieri na výber správneho zariadenia.  

Súčasťou riešenia Engie na úsporné opatrenia je aj zabezpečenie finančných zdrojov. Zákazník získa moderné zariadenia bez toho, aby musel investovať do ich nákupu. V jeho kalkulácii je zarátaná splátka za energie a energetickú službu znížená o odhadnuté úspory, ktoré majú priniesť služby Engie. Moderné zariadenia v sústave firma diaľkovo monitoruje a na základe vývoja hodnotí efektívnosť prevádzky. Tak ju môže aj priebežne zlepšovať.

Keďže Engie ročnú úsporu v dohodnutej výške garantuje, ak by sa ju aj nepodarilo dosiahnuť, zákazník to pocíti iba tým, že zaplatí nižšiu splátku – rozdiel preberá dodávateľ. Ak sa podarí dosiahnuť vyššiu úsporu, než je dohodnuté v kontrakte, delí si ju poskytovateľ s firmou podľa dohody, obvykle rovnakým dielom. Čo je dôležité, pri každej investícii, aj keď ju firma neplatí, možno veľmi presne vyčísliť návratnosť, upozorňuje M. Žigo. Ak úspora prevyšuje investíciu, čo sa stáva, je návratnosť kratšia ako rok.

Komu nestačia farebné ponožky

Komu nestačia farebné ponožky

Zaostrené na optiku

Zaostrené na optiku