Mýty inteligentný priemysel nezastavia

Mýty inteligentný priemysel nezastavia

Skúsenosti manažérov ukazujú, že čas oboznamovať sa s novým digitálnym prístupom k riadeniu a optimalizácii výroby už nastal.

Dokázať ťažiť z využitia princípov Industry 4.0 v praxi je pre slovenský priemysel zadanie, ktoré bude súvisieť s udržaním konkurencieschopnosti. Zatiaľ je zjavné, že priemyselní manažéri sa o tento fenomén zaujímajú, no kým sa začnú venovať využitiu riešení inteligentného priemyslu, potrebujú informácie. Nedostatok poznatkov z praxe môže viesť aj k mylným záverom. Preto sa témou druhej odbornej diskusie Industry 4UM, ktorú organizuje spoločnosť SOVA Digital spolu s Revue priemyslu, stali mýty a realita Industry 4.0.

Už sa týka firiem

Medzi mýty, ktoré zásadne ovplyvňujú prístup manažérov k téme Industry 4.0, patrí tvrdenie, že sa tento priemyselný fenomén slovenských firiem ešte netýka. Je však potrebné uvedomiť si, že Slovensko sa nachádza v zóne silného vplyvu nemeckého priemyslu, kde myšlienka inteligentného priemyslu vznikla. Prieskum implementácie Industry 4.0 podľa konzultantov Boston Consulting Group z minulého roku hovorí, že v Nemecku už 47 percent firiem implementovalo technológie Industry 4.0 a ďalších 35 percent sa aktívne pripravuje na implementáciu. Len 18 percent firiem v Nemecku sa tejto téme ešte nevenuje. Na Slovensku má skúsenosti s implementáciou Industry 4.0 len niekoľko firiem. V mnohých sa však už začína na úrovni vedenia diskutovať o možnostiach a ďalšom postupe.

Firmy začínajú vnímať Industry 4.0 ako nevyhnutný nástroj na zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Mnohí manažéri sú však presvedčení, že inovácie Industry 4.0 sú príliš drahé alebo že digitálny podnikje potrebné budovať od základov. Podľa Igora Šubu, riaditeľa pre inovácie a šéfa IT domácej skupiny Matador Holding, je aj toto tvrdenie z kategórie mýtov. „Najväčší potenciál je v existujúcich fabrikách. Samozrejme, inak pristupujeme k nastaveniu procesov v novovybudovanom digitálnom závode, ktorý bol už od začiatku dimenzovaný podľa potrieb výroby, a inak v už existujúcich prevádzkach,“ dodáva.

Industry 4.0 pre nás uchopiteľný nástroj, ktorým možno zvýšiť produktivitu firmy a obstáť v silnom, konkurenčnom prostredí.

Igor Šuba, Matador Holding

 Čo všetko je Industry 4.0

Koncept digitálneho podniku je založený na vertikálnom prepojení vnútorných procesov vo firme tak, aby dáta tiekli kontinuálne celou firmou. Vďaka digitalizácii netreba rovnaké dáta zadávať do systému niekoľkokrát. Novinka navyše vytvára podmienky na to, aby boli zadané údaje viditeľné pre každého, kto so systémom pracuje. „Ďalším prvkom na ceste k digitalizácii je horizontálna integrácia, teda kontinuálny tok dát od subdodávateľov cez výrobcov, predajcov až po zákazníka. Nasleduje aplikácia inžinieringu, čiže tok dát o výrobku, spôsobe výroby až po likvidáciu. Posledným prvkom je rast produktivity cez exponenciálne technológie, ako je napríklad robotizácia,“  predstavuje hlavné prvky praktického využitia Industry 4.0 predseda Predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč.

Podľa I. Šubu môže tému Industry 4.0 ignorovať iba taký podnik, ktorý nemá konkurenciu alebo má dostatok spokojných zamestnancov, ktorí v ňom chcú dlhodobo pracovať. „Keďže také firmy veľmi nepoznám a naša konkurencia je silná, je Industry 4.0 pre skupinu Matador jediný uchopiteľný nástroj, ktorým možno zvýšiť produktivitu firmy a obstáť v silnom, konkurenčnom prostredí,“ dodáva I. Šuba.

Vedúci predstavitelia firiem sa zhodujú na tom, že každý projekt treba posudzovať individuálne, pričom návratnosť sa môže pohybovať v rozmedzí niekoľkých mesiacov až rokov. Bežná návratnosť je približne dva roky, rekordná tri mesiace, ukazujú skúsenosti. M. Morháč odporúča najmä na začiatku orientáciu na tie procesy, pri ktorých je návratnosť čo najrýchlejšia. Pri komplexných projektoch je realizácia veľmi náročná, najmä z pohľadu možností previazania a vzájomnej komunikácie rôznych systémov.

Nielen mať dáta poruke

 Keďže dáta z výroby a všetkých prepojených zariadení musia byť dostupné pre riadiace systémy, stalo sa dôležitou témou ukladanie a spracovanie dát. Do výbavy priemyselných fabrík tak prenikajú dátové centrá a firemné cloudové riešenia. Z toho vyplývajú aj nové úlohy. Jedna z nich je bezpečnosť.

Prostredníctvom cloudov je možné prepájať fabriky aj na rôznych kontinentoch. Málokto sa však zaoberá ich bezpečnosťou. Z množstva systémov, ktoré sa dnes ponúkajú na trhu, majú len niektoré priamo nadizajnovanú bezpečnosť ako voliteľný atribút. Uložené dáta sú v cloude omnoho bezpečnejšie než na bežných úložiskách, niekoľkokrát zálohované. Firma je však existenčne závislá od konektivity, upozorňuje I. Šuba. Ak sa rozhodne pre vlastné riešenie, bude závislá od nekonečného rozširovania infraštruktúry, pričom jedného dňa môže padnúť systém len preto, že niektorý z prvkov nebol aktualizovaný. Vzhľadom na rýchlosť vývoja ukazujú praktické skúsenosti na to, že pre firmy je vhodné objednávať si dátové a cloudové služby od špecializovaných firiem. To obvykle značí globálnych hráčov, ktorí implementujú najnovšie technologické a komunikačné riešenia, no priestor môže vzniknúť aj pre menších poskytovateľov. So zbieraním dát sa vynára otázka ich spracovania a vyhodnocovania.

Firmy preto vytvárajú nové pozície analytikov, ktorí sú schopní vytiahnuť z dát potrebné informácie. „Firmy v súčasnosti zbierajú a zálohujú dáta bez toho, aby poznali budúci účel ich využitia. O pár mesiacov alebo rokov však môže prísť vhodný nástroj, prostredníctvom ktorého budú tieto dáta vyhodnotené a využité v zmysle rastu produktivity,“ hovorí M. Morháč, podľa ktorého stojí za to nastaviť aspoň prehľadnú štruktúru dát. Ak sa vo výrobe hovorí napríklad o kolísaní kvality alebo o nedostatku zamestnancov na pracovnej zmene, nástroje, ktoré začnú prichádzať do praxe, budú schopné identifikovať dôvody a riešenia iba z dát. Oproti ľudskému premýšľaniu stojí umelá inteligencia, ktorá vyhodnocuje dáta cez neurónové siete. Je schopná nájsť medzi nimi rôzne závislosti, ktoré by ľudský mozog nehľadal.

Aj z rôznych oddelení treba postaviť tím, ktorý hovorí spoločným jazykom.

Martin Morháč, Sova Digital

Riziko očakávaní

 Industry 4.0 poskytuje obrovský potenciál na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity. Firmy však musia v procese implementácie zvládnuť viaceré výzvy. Jednou z nich je podľa M. Morháča to, že systémy, ktoré musia spolupracovať, sú zložité a pomerne rôznorodé. To komplikuje ich vzájomnú previazanosť. „Je preto potrebné zostaviť tím, ktorý hovorí spoločným jazykom,“ odporúča M. Morháč. Efektívny tím by mal mať ľudí z viacerých oddelení firmy, ako sú IT odborník, procesný inžinier či technik alebo operátor priamo z výroby. Firma si tiež musí identifikovať strategické príležitosti, aby si správne stanovila ciele.

Ján Vachálek zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odporúča uplatniť v procese implementácie Industry 4.0 konzervatívny prístup. Na začiatku je podľa neho vhodné začať malým projektom, dokázať, že naozaj funguje a umožňuje optimalizáciu. Príprava projektu v malých krokoch, simulácia a vizualizácia optimalizácie, ukážka zlepšenia požadovaných parametrov presvedčia firmu o svojej opodstatnenosti a prijímanie nových technológií a postupov je následne jednoduchšie.

S takým názorom súhlasí aj I. Šuba. Pred realizáciou výstavby nového závodu automobilovej odnože skupiny Matador v Nitre začala firma simuláciou dizajnu prevádzky. Rozmery automatických a poloautomatických logistických strojov, polomery zákrut manipulačných vozíkov a množstvo ďalších parametrov slúžili ako východiskový bod pre digitálnu simuláciu prevádzky. Už pred stavebnými prácami bolo jasné, aká vysoká bude hala, aké budú rozmery jednotlivých priestorov, kde budú umiestnené regály, aké budú trasy manipulačných vozíkov, kde a aké budú nájazdové rampy či príjazdové cesty.

Najčastejšie mýty o Industry 4.0, vyvrátené na Industry4UM

- Inovácie Industry 4.0 sú príliš drahé. Chýba im jasná návratnosť (ROI).

-  V cloude údaje nebudú dobre zabezpečené.

- Riešenie Industry 4.0 poskytuje príliš veľa údajov s nedostatočným kontextom.

-  Prínosy Industry 4.0 sa zatiaľ nepotvrdili. Neveríme im.

- Inteligentnú fabriku treba stavať vždy od základov.

- Riešenie Industry 4.0 treba kvôli kontextu vytvoriť od začiatku komplexne.

- Projekt Industry 4.0 je pre firmu módna záležitosť, aj keď sú prínosy nejasné.

-  Industry 4.0 ešte nie je pre slovenské univerzity téma.

-  Nájsť odborníkov na využitie princípov Industry 4.0 môže byť ťažšie, než rozbehnúť projekt.

-  Ľudí pre Industry 4.0 si vychovajú len firmy.

Implementáciu Industry 4.0 treba začať malým projektom, dokázať, že naozaj funguje a umožňuje optimalizáciu.

Ján Vachálek, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Kto dodá Industry 4.0

Dôležitá otázka, ktorá sa vynára pred mnohými manažérmi v priemysle, je podobná každému rozvojovému rozhodovaniu. Keďže na veľké časť problémov v priemysle existujú riešenia v podobe zariadení alebo technologických služieb, je otázka jasná – kto to dodá.  Pri zavádzaní Industry 4.0 si môže firma vybrať medzi generálnym dodávateľom a vlastnými zdrojmi, ktoré si potrebné parciálne riešenia nakúpia podľa potreby zvonku.

Vedenie skupiny Matador sa rozhodlo riešiť zavádzanie na základe interných analýz a odporúčaní, rozdelené na niekoľko etáp. Generálni dodávatelia zo zahraničia totiž ponúkli príliš komplexné riešenia „v škatuli“. Najväčšie nadnárodné firmy, ako je napríklad automobilka Volkswagen, si vyberajú podľa komplexnosti projektu a v niektorých prípadoch idú cestou sieťových dodávateľov.

Ak ide o implementáciu systémov, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi jednotlivými fabrikami, zavádzanie je obvykle v kompetencii centrály. V prípade menej komplexných riešení sú analýzy a výber dodávateľa v kompetencii konkrétnej fabriky. V rámci spolupráce s dodávateľmi narážajú aj globálne koncerny na problém „nepopísaného listu“. Ten súvisí s faktom, že Industry 4.0 je nová téma, s ktorou dodávatelia nemajú skúsenosti. Úlohou zadávateľa je presne definovať požiadavky tak, aby bol dodávateľ schopný navrhnúť riešenie „šité na mieru“. Pri konkrétnych riešeniach sa Volkswagenu podľa názoru manažérov osvedčila spolupráca s menšími firmami, ktoré sú flexibilnejšie.

Kde nájsť zamestnancov 4.0

Aplikácia inovačných technológií si vyžaduje aj pripravených ľudí. Tí musia mať jazykové zručnosti, zvládať systematické riešenie úloh a vedieť obhájiť si riešenie. Schopnosť prezentovať a obhájiť konkrétne riešenie je z pohľadu praxe veľmi dôležitá najmä preto, že každý projekt musí byť prezentovaný vedeniu spoločnosti, úspešne obhájený a schválený.

Podľa J. Vachálka boli pred piatimi až siedmimi rokmi študenti na univerzitách motivovaní najmä získaním titulu. V posledných rokoch začína záujem študentov rásť. Strojnícka fakulta STU nadviazala intenzívnu spoluprácu so strednými školami a vytvára takzvané farmy potenciálnych študentov. V rámci nich sú študenti stredných škôl pozývaní na univerzity a prednášky, aby si vyskúšali pocit študentov vysokých škôl a boli motivovaní pokračovať vo vzdelávaní.

Prepojenie teórie a praxe prináša napríklad projekt Zväzu automobilového priemyslu SR SPICE, prostredníctvom ktorého sú študenti vysielaní na pracovnú stáž priamo do firiem. Samotní študenti sú pritom motiváciou nadväzovania vzájomnej spolupráce firiem a univerzít. Učitelia sú hodnotení za pedagogickú činnosť a za publikačnú činnosť v karentovaných časopisoch. Nadväzovanie spolupráce s firmami je teda nad rámec pracovných povinností pedagóga, pričom za takúto činnosť nie je učiteľ odmeňovaný. Hnacím motorom sú v tomto prípade sami študenti.

Kráľovský diesel

Kráľovský diesel

Elektrické autá sa firme musia oplatiť

Elektrické autá sa firme musia oplatiť