Softvérové licencie treba strážiť

Softvérové licencie treba strážiť

Adient

www.adient.com

Deloitte

www.deloitte.sk

Deloitte si uvedomuje potrebu individuálneho prístupu ku klientom. Ten sa zakladá poznaní interných potrieb klienta, na splnenie ktorých Deloitte ponúka služby systémového integrátora. Taká pozícia umožňuje zostaviť riešenie zložené z najlepších služieb aktuálne dostupných na trhu, podľa potreby aj od viacerých dodávateľov.

Najvýznamnejšie krátkodobé prínosy SAM programu Adient

- identifikácia možných úspor nákladov na softvér

- eliminácia rizika auditu a právnych sporov pre nedodržanie softvérových licencií

- zmiernenie bezpečnostných rizík spojených s používaním neoprávneného softvéru

- vyššia prevádzková efektívnosť

- získanie a udržiavanie kontroly nad softvérovými aktívami

Organizácie zvyčajne nemajú dostatočný prehľad o tom, koľko softvéru aktuálne využívajú, aké množstvo majú licencované a ktorý softvér skutočne potrebujú. Tým im vznikajú neočakávané dodatočné výdavky na softvérové licencie. S cieľom zvýšiť vlastnú prevádzkovú efektívosť a zmierňovať prípadný licenčný nesúlad organizácie rozvíjajú svoje kompetencie v oblasti riadnia softvérových aktivít (Software Asset Management - SAM).

Spoločnosť Gartner indikuje, že aktívne riadenie softvérového majetku môže priniesť úspory v priemere 30 percent z hodnoty obstaraného softvéru počas jeho, zvyčajne trojročnej, životnosti.

Najväčší výrobca automobilových sedadiel na svete, spoločnosť Adient, sa po svojom minuloročnom odčlenení od skupiny Johnson Controls International zamerala na internú optimalizáciu. Uvedomila si potenciálu úspor v oblasti softvéru a nutnosť zamedziť licenčným rizikám. Obrátila sa na Deloitte, aby využila individuálny prístup, spojený s nezávislou pozíciou systémového integrátora s prehľadom o jej biznise, s požiadavkou na rozbeh SAM programu a s využitím špecializovaného nástroja efektívne monitorovať softvérových aktíva.  

Medzi najnáročnejšie aspekty zavedenia SAM programu v spoločnosti Adient patrilo vytvorenie prehľadu o všetkom nainštalovanom softvéri a porovnanie so skutočne zakúpenými užívacími právami. To vo firme s 230 výrobnými závodmi a 75 tisíc zamestnancami v 33 krajinách sveta naozaj nebola jednoduchá úloha. Výsledky analýzy sa priradili k licenčným zmluvám, aby sa verifikovalo dodržiavanie licenčných dohôd s výrobcami softvéru bolo možné identifikovať potenciálne úspory.

„Vďaka odborníkom z Deloitte sme dokázali v krátkej dobe vytvoriť potrebné kompetencie v riadení softvérových aktív a už vidíme prvé výsledky spolupráce,“ komentuje riaditeľ pre IT Asset Management spoločnosti Adient Milan Coch.

SAM je potrebné chápať ako kontinuálny program, nie ako projekt. Aby SAM program kontinuálne prinášal všetky požadované prínosy, je potrebné dodržiavať zavedené usmernenia, ktoré vedú k efektívnemu riadeniu a následnej eliminácii rizika pre softvérové portfólio spoločnosti. Už prvé výsledky preukazujú, že SAM program zohráva v organizácii dôležitú úlohu a aktívne prispieva k dosiahnutiu jej strategických cieľov.

Moderné technológie menia aj klasické odvetvia

Moderné technológie menia aj klasické odvetvia

Kto zarobí na novinkách

Kto zarobí na novinkách