Smart technológie treba chrániť pred sofistikovanými rizikami

Smart technológie treba chrániť pred sofistikovanými rizikami

Firmy v dodávateľských reťazcoch vyrábajú na prepojených linkách. Dokázať obnoviť prevádzku po probléme a mať na to peniaze môže byť otázka prežitia podniku.

Firmy majú k dispozícii dve skupiny riešení, preventívne opatrenia a prenos rizika na tretiu stranu. Prax ukazuje, že vhodná je kombináciu oboch prístupov. Opatrenia a technológie na detekciu problémov a zníženie ich dosahov dokážu zabrániť len konečnému rozsahu nepríjemností. Neočakávané udalosti a ich dôsledkya nepoistené škody môžu znamenať neplánované vysoké výdavky z vlastných zdrojov, nutnosť úverového zaťaženia alebo aj to najhoršie – ukončenie podnikania.

Poisťovňa pozorne sleduje vývoj rizík, ktoré sa dotýkajú firiem v dodávateľských reťazcoch rôznych odvetví. Prepájanie so zákazníkmi v rámci dodávateľských reťazcov má stúpajúci trend a riziká preto rastú. Keďže v dodávateľských štruktúrach fungujú nielen veľké, ale aj menšie firmy, možný dosah problémov jednotlivých dodávateľov sa zvyšuje. Pre značnú časť malých a stredných podnikov môžu byť finančné následky rozsiahlej odstávky výroby pre neočakávanú udalosť likvidačné. Preto majú rôzne druhy poistenia podnikateľských rizík za cieľ minimalizovať vplyv neželaných udalostí na biznis podnikov.

Popri ochrane proti dôsledkom pôsobenia živlov či dosahu zodpovednosti za škody je nevyhnutné, aby boli predmetom poistnej ochrany aj stroje a zariadenia v podniku. Pre priemyselné firmy sú jedna z najväčších investícií a ich poškodenie alebo zničenie ohrozuje nielen prevádzku, ale aj existenciu podniku. Vzniknúť môžu pri chybe, ale aj po zlyhaní meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení či nedostatku alebo prebytku prevádzkových médií. Poruchu môže zapríčiniť aj konštrukčná, materiálová či výrobná chyba alebo problémy v elektrickom napájaní. „Rozsah našej spolupráce s firmami nám umožňuje pomôcť ochrániť technológie podnikov, ale aj pri prevencii, požiadavkami na technické zabezpečenie, vďaka ktorým sa na nič nezabudne,“ hovorí Juraj Chochol, riaditeľ úseku neživotného poisteniapoisťovne Kooperativa.

Nasadzovanie automatických technológií a online prepojenie prevádzok vytvára aj nové hrozby, medzi ktoré patria aj kybernetické riziká. Tie sú zložité už preto, že samotný predmet poistenia pri nich možno opísať len na základe analýz odborníkov z oblasti info-komunikačných technológií. Je však jasné, že ide o problém, ktorý môže firmy vážne ohroziť, keďže podľa prieskumov sa finančný dosah kybernetických útokov pohybuje v rozmedzí stoviek tisíc až miliónov eur na podnik.

www.koop.sk/majetok/poistenie-podnikatelov-profesional

Poistenie vytvára náklad, ktorý v prípade poistnej udalosti ochráni omnoho vyššie prostriedky, než podniky kumulatívne platia na poistnom. Portfólio produktov poisťovne Kooperativa dokáže pokryť špecifické potreby malých, stredných aj veľkých podnikov. Umožňuje im využívať aj poistenie prepravy, technických rizík, elektrotechnických škôd či stavebno-montážne poistenie. Súčasťou riadenia rizík sa stalo tiež poistenie zodpovednosti za škody a profesijných zodpovedností.

Ak podnik riadi riziká, otvára si priestor pre biznis

Ak podnik riadi riziká, otvára si priestor pre biznis

Smart Industry určuje budúcnosť automotive

Smart Industry určuje budúcnosť automotive