Pokračovanie optimalizácie modernými prostriedkami

Pokračovanie optimalizácie modernými prostriedkami

Sú technológie spojené s Industry 4.0 hrozba pre manuálnu prácu alebo náhrada chýbajúcich ľudí? Rozhodne nemajú byť cieľom, ale moderným nástrojom riadenia podniku.

Firmy nemajú dosť ľudí a zároveň musia tých, ktorí u nich pracujú, presviedčať, že sa ich nesnažia vo fabrike nahradiť robotmi a inými automatickými zariadeniami. Aj keď taký opis mierne preháňa, výsledkom je v mnohých prípadoch otázka, či sa pre podnik rozširovanie automatizácie, digitalizácia a napĺňanie konceptu Industry 4.0 hodí a aké by mohol priniesť výsledky. Možno ešte jedna, aký systém alebo softvér si má firma kúpiť, poznamenáva predseda predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč.

Skutočnou témou takej debaty má byť podľa neho chuť firmy vyhovieť požiadavkám zákazníkov a dokázať pritom neustále zefektívňovať podnikové procesy naprieč firmou i mimo nej, navrhuje. V centre pozornosti má byť neustále zlepšovanie a info-komunikačné technológie sú iba nástroj, znela v rôznych podobách hlavná téma septembrového podujatia Industry4UM, ktoré spolu so spoločnosťou Sova Digital organizuje Revue priemyslu.

text_1_M_ Morhac.jpg

Témou debaty o Industry 4.0 má byť plnenie požiadaviek zákazníkov a chuť zefektívňovať podnikové procesy.

Martin Morháč

Sova Digital

Digitálny manuál

Téma ľudských zdrojov s digitalizáciou súvisí vo viacerých rovinách a chýbajúci kvalifikovaní pracovníci sú jedna z nich. „Dostávame sa do štádia, keď je potrebné zautomatizovať procesy nielen pod tlakom trhu, ale aj pre nedostatok ľudí. Vidíme to v rôznych krajinách, podniky nemajú dostatok potrebnej pracovnej sily, tak musia ísť do technologických riešení,“ opisuje Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik žilinskej technologickej spoločnosti CEIT.Iná rovina problému sú možnosti, ako zlepšovať procesy aj vo výrobách, ktoré stále potrebujú vyšší podiel manuálnej ľudskej práce. Pýta sa na to pomerne mnoho firiem. „Žijeme v období, keď sú dáta veľmi dôležité. Aj my dnes potrebujeme čo najviac manuálnych pozícií napojiť na online monitoring a vyhodnocovať procesy, hovorí manažér priemyselného inžinierstva a údržby Embraco Slovakia Alfréd Pohly.

Aj manuálnu prácu je podľa M. Morháča možné digitalizovať, presnejšie, optimalizovať s využitím moderných technológií – najmä ak ide o opakujúce sa rovnaké alebo veľmi podobné pracovné úkony. Z hľadiska metodiky je cesta rovnaká ako pri strojoch, treba vychádzať z dôsledného využitia dát. Tie možno podľa R. Furmanna získať napríklad snímaním čiarových kódov v jednotlivých štádiách výroby.

Prostredníctvom čiarových kódov je možné zbierať dáta od vstupu do závodu v podobe materiálu, cez jednotlivé časti manuálnej práce, strojové procesy až po finálny výrobok. Potom možno zapracovať na vylepšení – napríklad štandardizovaním efektívnych pohybov či inými aspektmi ergonómie. Dôležitý prvok je využitie dát pri tréningu pracovníkov – to pri ľuďoch znamená spôsob, ako dostať zmeny do praxe.

Informácie sú základ

Dokonalú informovanosť a naviazanie na zákazníka považuje M. Morháč  za základné princípy zavádzania každej optimalizácie vrátane zavádzania digitalizácie vo firmách. Už pri navrhovaní nového produktu je podľa neho nutné zamyslieť sa nad tým, čo má produkt priniesť zákazníkovi, ako sa zákazník správa, ako daný produkt používa. Napriek tomu, že produkty sa technologicky veľmi rýchlo zdokonaľujú, cena produktu sa nemení. Preto je nevyhnutné dokonale pripraviť proces výroby tak, aby fungovala bezproblémovo, efektívne a dokázala flexibilne reagovať na mieniace sa požiadavky trhu. Rovnako dôležitá je i údržba strojov a výrobných zariadení, ktorá ak je prediktívne nastavená, dokáže firme usporiť až 50 percent nákladov a minimalizovať prestoje.

Pre Embraco Slovakia znamená podľa A. Pohlyho koncept Industry 4.0 spôsob, ako vyťažiť maximum z automatizácie a využívania kolaboratívnych robotov. Druhá časť je využívanie simulačných softvérov pred samotnými projektmi. „Cieľ je, aby sme boli efektívnejší než pred spustením procesu a doladili aj náklady, a treťou časťou je automatický zber dát,“ dodáva A. Pohly.

Alfred Pohly P1060156.jpg

Cieľ je, aby sme boli efektívnejší než pred spustením procesu a doladili aj náklady.

Alfréd Pohly

Embraco Slovakia

Výsledkom automatického zberu dát a ich plynulého toku je podľa neho ucelená informácia, report potrebný na ďalšie rozhodnutia. „Aj my sme sa dostali do štádia, keď vieme, že ručne zbierané dáta sú nepostačujúce. Preto prechádzame k automatizácii zberu dát a aj vďaka tomu dokážeme dnes nastavovať lepšie procesy a zefektívňovať výrobu. Do riešení už implementujeme simulačné softvéry. Všetko sa dá, ale musíme vedieť, čo chceme,“ opisuje A. Pohly skúsenosti Embraco Slovakia.

Po zbere dát prichádza na rad ich dôsledná analýza a zabezpečenie ich toku v prostredí firmy aj mimo nej. „Ešte pred samotnou optimalizáciou je potrebné stabilizovať kľúčové procesy. Súčasne je potrebné vyhodnotiť, čo je konkurenčnou výhodou firmy, ktoré procesy ju ovplyvňujú a do akej miery tento proces dokáže zbierať dáta, merať ich, ale aj ako rýchlo vieme do dát zasiahnuť,“ konštatuje M. Morháč.

Radovan Furmann P1060166.jpg

Aj pri výbere nástrojov pre digitalizáciu podniku je potrebné riadiť sa zdravým rozumom.

Radovan Furmann

CEIT

Martin Habarda P1060173.jpg

Firma nemôže zhromažďovať obrovské množstvá dát a hádzať ich na jednu kopu

Martin Habarda

Ipesoft

Automatizovať aj zlepšovanie

Základom zvyšovania efektívnosti firiem je najmä zlepšovanie vnútorných procesov. Na konci digitalizácie stojí konkurencieschopná firma, ktorá je schopná inovovať a zvyšovať pridanú hodnotu pre zákazníka. Akákoľvek inovácia a zlepšovanie výrobných procesov majú spoločného menovateľa: spokojný zákazník. Preto je potrebné poznať, čo zákazník potrebuje, ako sa správa, aké má zvyky, čo pre neho predstavuje pridanú hodnotu.

Embraco v  roku 2004 vytvorilo oddelenie lean manažmentu a systém priebežného zlepšovania (kaizen) na týždennej  báze. V rámci neho dokázalo prinášať návrhy a šetrenia, ktoré zvyšovali efektívnosť výroby. Postupom času sa ukázalo ručné zbieranie dát ako nepostačujúce a firma pristúpila k on-line zberu dát. Automatizácia umožňuje lepšie analyzovať procesy, hľadať úzke miesta, ktoré inak nie je možné ručne identifikovať, a tak docieliť znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti výroby. Výstupy v podobe niekoľko tisíc riadkov dát poskytujú priestor na analýzu, hľadanie úzkych miest a simuláciu rôznych riešení, ktoré sú následne aplikované vo výrobe.

Zjednotiť systém

Je jasné, že nástrojom na optimalizáciu sú vzhľadom na mieru technického pokroku pri využití info-komunikačných technológií práve riešenia v podobe prepojení výrobných softvérov a podnikových informačných systémov. Ako konštatujú odborníci, charakteristickou črtou väčšiny slovenských firiem je nesúrodosť softvérových riešení, ktoré často nie sú navzájom prepojené, ba ani nedokážu spolu komunikovať. Aj preto býva nezriedka informačným základom tabuľkový procesor. Niektoré z firiem zasa zbierajú množstvo dát, ale zlyhávajú pri ich analýze. Preto mnohé nevedia, kde a ako začať aplikovať optimalizačné technológie. „Vždy odporúčame začať malými krokmi. Podniky by sa nemali snažiť robiť všetko hneď a naraz. Je potrebné urobiť si audit, kde sa nachádzajú, a na jeho základe voliť postupné kroky ďalšieho rozvoja,“ odporúča R. Furmann.

Pri menej komplikovaných projektoch môžu priemyselní inžinieri či externí konzultanti vytvárať jednoduché riešenia, ktoré pomáhajú podnikom, ale aj ich zákazníkom zlepšovať procesy. V prípade manažérskej reštrukturalizácie závodov sa najskôr realizuje audit. Na jeho základe sa navrhujú postupné nástroje a jednotlivé kroky riešenia. Tie sa po nastavení implementujú v procese výroby. Podľa Radovana Furmanna je potrebné riadiť sa pri výbere nástrojov, ako aj pri digitalizácii podniku zdravým sedliackym rozumom.

shutterstock_740406568.jpg

Nestačí hromadiť údaje

Pri tvorbe riešenia, ktoré vychádza z riadeného využitia informácií, Martin Habarda, manažér pre priemyselných klientov spoločnosti Ipesoft, odporúča nevyhnutnosť určiť si kľúčové parametre, ktoré sa sledujú. Tým potom firma musí venovať pozornosť, upozorňuje. „Firma nemôže zhromažďovať obrovské množstvá dát a hádzať ich na jednu kopu. Keď ich má, musí vedieť, čo s nimi ďalej, ako ich použiteľne štruktúrovať a najmä používať,“ hovorí. Firmy sa s touto otázkou pasujú dlhodobo. Odporúča najskôr preveriť, v ktorých oblastiach, ako je výroba, logistika či produkt, má podnik konkurenčnú výhodu. V ďalšom kroku potrebuje podnik zistiť, ktoré z procesov majú zásadný na vplyv ich podobu a výsledky.

Poradca pomáha zistiť, do akej miery sa dá proces merať, ako rýchlo dokáže proces poskytnúť dáta, aby bolo možné vykonať korekčný zásah. Nezanedbateľnou oblasťou je i energetická náročnosť procesov, ktorá je vo firmách často podceňovaná. V niektorých firmách sa celková cena energií rozpočíta na jednotlivé produkty podľa ziskovosti. To znamená, že najziskovejšie produkty dostanú najvyššiu porciu nákladov. Nemusí to však byť pravda a skresľuje to celkové procesy.

Kľúčovým prvkom zavedenia noviniek je komunikácia zmien, ktoré sa vo firme implementujú. Komunikácia stratégií a zámerov firmy by mala byť súčasťou firemnej kultúry, pretože je rovnako dôležitá ako technologické kroky, a to na všetkých úrovniach firmy.

FOTO Industry 4UM

Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis

Rast miezd predbieha produktivitu

Rast miezd predbieha produktivitu