Nepripravený podnik môžu podvody položiť

Nepripravený podnik môžu podvody položiť

Možno vo všeobecnosti povedať, v akých firmách dochádza k podvodom?

Nepreženiem to, ak poviem, že prakticky v každej firme, odvetví, profesii. Riziko nekalého či neetického konania existuje všade, kde pôsobia ľudia. Závisí od osobnej integrity, odolnosti a presvedčení každého zamestnanca, či sa skúsi obohatiť na úkor firmy. Problém je, že nepripravený podnik takého páchateľa dokáže málokedy odhaliť a zastaviť.

Prečo?

Riziko rastie v závislosti od pozície zamestnanca vo firemnej hierarchii. Čím vyššiu má pozíciu, tým má viac možností spáchať podvod a ostať neodhalený. Preto by mal byť na pozore nielen vlastník, investor či topmanažér, ale každý zamestnanec. Veľké podvody ohrozujú každého vo firme – pretože ovplyvňujú jej hospodársky výsledok. Ak je nižší zisk, nevyplácajú sa odmeny, a ak sa kopia straty, hrozí aj prepúšťanie.

Aké typy podvodného konania manažérov na Slovensku dominujú?

Tunelovanie firiem, falšovanie finančných výkazov, fakturačné podvody, konflikt záujmov a z toho vyplývajúce nákupy predraženého tovaru od spriaznených strán. Ďalej sú to akvizičné podvody pri predaji či kúpe firiem, podvody v obstarávaní.

Zhoršuje sa u nás situácia v tejto oblasti?

Skôr zlepšuje. Firmy si čoraz viac uvedomujú nebezpečenstvá, ktoré súvisia s podvodmi, a začínajú sa brániť. Podľa prieskumov medzinárodnej Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) je priemerná výška finančných strát bežnej firmy pre podvody päť percent ročných tržieb. To v našej ekonomike znamená miliardy eur ročne. Pri prirovnaní týchto čísiel k stratám z iných rizík mnoho manažérov chápe, čo znamená prevencia a ako sa môže prejaviť v hospodárení. Problém však je, že manažéri často netušia, že sa v ich firmách deje niečo nekalé.

Čo môžu urobiť pre to, aby zúžili podvodníkom priestor?

Zavádzanie pravidiel a smerníc je užitočný nástroj, pokiaľ nie je braný ako formálne splnenie požiadaviek vlastníka či regulátora. Žiaľ, firmy často vnímajú podobné nástroje ako formalitu, nerozumejú ich zmyslu a berú ich ako nutné zlo. Ako varovný príklad by som spomenul nedávno prijatý zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, teda whistleblowingu. Funkčný systém whistleblowingu sa vo svete považuje za najefektívnejší nástroj odhaľovania podvodného konania. Keďže sa táto téma u nás dlho nevysvetľovala, veľa firiem dodnes nevie, aké sú prínosy jeho zavedenia. A tak si namiesto vytvorenia funkčného systému nechali od právnikov vypracovať formálnu smernicu a prestalo ich to zaujímať.

Ako teda vybudovať efektívny prevenčný systém?

Podniky by si mali zanalyzovať, ktoré podvodné schémy im hrozia, s akou frekvenciou sa môžu vyskytnúť a aké straty im môžu spôsobiť. Potom by mali zaviesť preventívne a detekčné nástroje, ako sú preverovanie obchodných partnerov, pravidelné analýzy účtovných dát, odhaľovanie väzieb medzi zamestnancami a tretími stranami, zavedenie a testovanie kontrol, nasadenie nástrojov na získavanie podnetov od zamestnancov a dodávateľov. Veľmi dôležité je aktívne monitorovanie príznakov možných podvodov, teda predvídanie potenciálnej trestnej činnosti.

Pracujete v špecializovanej forenznej audítorskej firme zameranej na sofistikovanú finančnú kriminalitu. Ako sa forenzný audit líši od finančného? Čo presne robíte?

Aj ľudia z biznisu si to často zamieňajú, preto radšej používam termín forenzné vyšetrovanie. Štatutárny audit overuje informácie v účtovnej závierke, či podávajú pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky. Forenzní audítori preverujú podozrenia, odhaľujú a opisujú schémy trestnej činnosti a zhromažďujú dôkaznú dokumentáciu pre ďalšie postupy. Napríklad pre políciu či súdy.

Aké vidíte „aktuálne trendy“ v závažnej hospodárskej trestnej činnosti?

Vidíme nárast čoraz sofistikovanejších metód vyvádzania majetku z firiem manažmentom, teda takzvaného tunelovania. V ostatných rokoch pribúda kybernetická kriminalita, ktorá je pre podnikový i verejný sektor čoraz nebezpečnejšia. Kvôli úniku citlivých dát, konkurenčnému boju, sociálnemu inžinierstvu či zberu kompromitujúcich informácií na vydieranie. Ale aj krádežiam osobnej identity s cieľom zneužitia v ďalšej trestnej činnosti.

Foto Surveilligence

Rozumná alternatíva v príťažlivom štýle

Rozumná alternatíva v príťažlivom štýle

Boj s neviditeľným nepriateľom

Boj s neviditeľným nepriateľom